Migrant

Migrant – migratsiya jarayonlarida bevosita ishtirok etuvchi shaxs bo‘lib, har bir migrant o‘zining ketgan hududi uchun ko‘chib ketuvchi va kelgan hududi uchun ko‘chib keluvchi shaxs hisoblanadi