Yuridik aholi

Yuridik aholi (ingl. Legal population) (qayd etilgan aholi, ro‘yxatdagi aholi) – bu amaldagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadigan, ro‘yxatga olishdagi har qanday qoidalar (masalan, ro‘yxatga qo‘yish), bo‘yicha ma’lum bir aholi punkti, hududi bilan bog‘langan kishilar to‘plamini birlashtiradigan aholi sonini hisobga olish toifasidir. Yuridik aholi doimiy aholiga ham mavjud aholiga ham mos kelmaydi, o‘z navbatida, aholini hisobga olishning ushbu ikki toifasi ro‘yxatga olishda yashovchilarni rasmiylashtirishdagi huquqiy jihatlarini emas, balki ijtimoiy-demografik ko‘rsatkichlarini tavsiflaydi.

Юридическое население (англ. Legal population) (приписное население, списочное население) – категория учета населения, объединяющая совокупность людей, связанных с данным населенным пунктом, территорией какими-либо правилами регистрации, регламентированными действующим законодательством (например, пропиской). Юридическое население не тождественно ни постоянному населению, ни наличному населению, так как эти две категории учета населения при переписи характеризуют социально-демографические параметры характера проживания, а не правовые аспекты его оформления.