Geodemografiya

Geodemografiya aholi takror barpo bo‘lishining hududiy xususiyatlarini o‘rganuvchi fan hisoblanadi.