Uy xo‘jaligi 

Uy xo‘jaligi — bitta turar joyda yoki uning bir qismida birgalikda yashaydigan, o‘zini yashash uchun barcha zarur narsalar bilan ta’minlaydigan, umumiy xo‘jalik yuritadigan, pul mablag‘larini to‘liq yoki qisman birlashtiradigan va sarflaydigan shaxslar yig‘indisi. Bu shaxslar qarindoshlik munosabatlarida bo‘lishi yoki bo‘lmasligi mumkin. Uy xo‘jaligi bitta shaxsdan iborat bo‘lishi mumkin.

домохозяйство — совокупность лиц, которые совместно проживают в одном жилом помещении или его части, обеспечивают себя всем необходимым для проживания, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяют и расходуют денежные средства. Эти лица могут состоять в родственных отношениях или не иметь их. Домохозяйство может состоять из одного лица.