Uy xo‘jaligi

Uy xo‘jaligi (ingl. Household) – birga xo‘jalik yurituvchi, birga yashovchi kishilarni biriktiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy birlikdir. “Uy xo‘jaligi” tushunchasi oiladan farq qilib, unda faqat qarindoshlik munosabatlari asosida birikkan kishilargina emas, balki iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlar asosida birga yashovchi begona kishilar hamda alohida, mustaqil xo‘jalik yurituvchi yolg‘iz kishilar ham kiritiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tavsiyasiga binoan aholini ro‘yxatga olishda uy xo‘jaligi tushunchasi maishiy xo‘jalik yuritishga asoslanadi,undaalohida shaxslar yoki guruhlar o‘zlarini o‘zi oziq ovqat va hayot uchun zarur bo‘lgan barcha narsalar bilan ta’minlaydilar. Uy xo‘jaliklari o‘z daromadlarini birlashtirgan va yetakchi qo‘shma xo‘jaliklarini yuritadigan qarindosh sifatida yoki qarindosh bo‘lmagan holda, yoki har ikkalasi ham bitta shaxsdan yoki bo‘lmasa bir qancha shaxslardan iborat bo‘lishi mumkin. Kollektiv uy xo‘jaliklari yoki yotoqxonalar, ya’ni qarindoshlik aloqasi bo‘lmagan, lekin birga yashaydigan odamlar guruhi (masalan kasalxonada surunkali kasallar uchun, kazarmada) uning asosiy toifasini tashkil etadi. Zamonaviy aholini ro‘yxatga olishda bunday odamlar ilgarigi o‘zlarining oilalari bilan doimiy moddiy aloqalarni saqlab turishiga qarab, yakka yoki alohida yashovchi oila a’zolari, deb hisoblanadi. Oilaviy uy xo‘jaligi demografiyada o‘rganish obyekti bo‘lib xizmat qiladi, ammo unda qarindoshlik aloqalari bilan bog‘lanmagan shaxslar kiritilmaydi, oila xuddi bir kichik guruh sifatida amalda mavjud bo‘ladi.

Домохозяйство (англ. Household) – социально-экономическая ячейка, объединяющая людей отношениями, возникающими при организации их совместного быта, ведении общего домашнего хозяйства, совместном проживании и т.д. В отличие от семьи отношения родства между членами одного домохозяйства не обязательны, оно может включать жильцов, прислугу и других, а также состоять из одного человека, живущего самостоятельно. Согласно рекомендациям ООН для переписей населения, понятие домохозяйство основано на бытовом укладе, в рамках которого отдельные лица или группы лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни. Домохозяйства могут состоять из одного лица либо нескольких лиц, объединяющих свои доходы и ведущих совместное хозяйство, как родственников, так и не родственников, или тех и других. В этом смысле домохозяйства могут состоять из одной или нескольких семей. Особую категорию составляют коллективные домохозяйства, или общежития, то есть группы людей, не связанных родством, но проживающих совместно (например, в больницах для хронических больных, казармах). В современных переписях такие люди считаются одиночками или отдельно проживающими членами семьи в зависимости от того, поддерживают ли они регулярную материальную связь с семьей в состав которой входили ранее. В демографии объектом изучения служит, как правило, семейное домохозяйство, не включающее лиц, не связанных родством, то есть практически семья как малая группа.