Urbanizatsiya

Urbanizatsiya (ingl. Urbanization) (frans. urbanisation, angl. urbanization, lotincha. urbanus – shaharlik, urbs – shahar) – jamiyat rivojlanishida shaharlar roli ortishining tarixiy jarayoni bo‘lib, u ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishdagi o‘zgarishlarni, eng avvalo aholi manzilgohlari joylanishi, uning ijtimoiy kasbiy, demografik tarkibi, turmush tarzi, madaniyati va boshqalarni qamrab oladi. Urbanizatsiya-ijtimoiy va hududiy mehnat taqsimotining tarixan qo‘shilgan shakllari asosida ro‘y beradigan ko‘p tomonlama ijtimoiy-iqtisodiy, demografik va geografik jarayondir. O‘ta tor demografik-statistik ta’rifga ko‘ra, urbanizatsiya-bu shaharlarning, ayniqsa, katta shaharlarning o‘sishi, mamlakatda, mintaqada, dunyoda shahar aholisi salmog‘ining ortishidir (aholining urbanizatsiyasi). (Демографический понятийный словарь /Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003, – стр. 311). Urbanizatsiya – bu odamlarning shaharlarga ko‘chib o‘tish jarayoni tufayli, shahar aholi manzilgohlarida yashovchi aholi salmog‘i ko‘payishi.

Урбанизация (англ. Urbanization) (франц. urbanisation, англ. urbanization, от лат. urbanus – городской, urbs – город) – исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, который охватывает изменения в размещении производительных сил, прежде всего, в расселении населения, его социально[1]профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т. д. Урбанизация – многосторонний социально[1]экономический, демографический и географический процесс, происходящий на основе исторически сложившихся форм общественного и территориального разделения труда. В более узком, демографо[1]статистическом понимании урбанизация – это рост городов, особенно больших, повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире (урбанизация населения). (Демографический понятийный словарь /Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003, – стр. 311). Урбанизация – это увеличение доли населения, проживающего в городских районах, процесс переезда людей в города.