Tug‘ilishning umumiy soni

Tug‘ilishning umumiy soni (ingl. Total number of births) – umumiy tug‘ilish (fertillik) koeffitsiyenti orqali ifodalanadi va qo‘yidagi formula bilan aniqlanadi:

n = N/T*P*1000,

bu yerda: T-davr (yil); P- aholini o‘rtacha yillik soni; N-bu davrda tug‘ilganlar soni. Umumiy tug‘ilish darajasi promilleda (har 1000 kishiga nisbatan) hisoblanadi.

Demograflarning fikriga ko‘ra, tug‘ilish umumiy koeffitsiyenti darajasi 16-promilledan kam bo‘lsa, past, 16 dan 24 promillegacha o‘rtacha, 30 dan 39 promillegacha yuqori, 40-promilledan baland o‘ta yuqoriligini ifodalaydi. Tug‘ilishning umumiy koeffitsiyentining qiymati nafaqat tug‘ilishning intensivligiga, balki aholining yosh – jins va nikoh tarkibiga bog‘liq bo‘lib tug‘ilish darajasi haqida umumiy ma’lumot beradi.

Общее число рождений (англ. Total number of births) – выражается через общий коэффициент рождаемости (фертильности), который определяется по формуле:

n = N/T*P*1000,

где: Т – период (лет); Р – среднегодовая численность населения; N – число родившихся в этот период детей. Общий коэффициент рождаемости рассчитывается в промилле (на 1000 человек).

По оценкам демографов общий коэффициент рождаемости менее 16 промилле считается низким, с 16 до 24 промилле – средним, с 30 до 39 промилле – высоким, более 40 промилле – очень высоким.