Tug‘ilish

Tug‘ilish (ingl. Fertility) – ma’lum bir intensivlikka ega bo‘lgan umuman ijtimoiy hulq-atvor me’yorlari va xususan reproduktiv hulq-atvor me’yorlari bilan cheklangan avlod yoki avlod guruhini (aholini) tashkil etuvchi odamlar majmuasida nasl qoldirish jarayoni. Tug‘ilish biologik tabiat va ijtimoiy-iqtisodiy mazmunga ega bo‘lgan murakkab ijtimoiy-demografik hodisadir. Zamonaviy sharoitda, o‘lim darajasi ancha past bo‘lganda, tug‘ilish darajasi aholi takror barpo bo‘lishining yetakchi tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘lib, uning rejimi (tor, oddiy, kengaytirilgan) va aholi rivojlanishining umumiy yo‘nalishini, shuningdek, uning yosh-jins tarkibini belgilaydi. Tug‘ilishni belgilab beruvchi eng muhim omillardan biri sifatida nikoh, oilaviy hulq-atvor, va farzandlilikning ustuvor me’yorlarinnig o‘ziga xos xususiyatlariyuzaga chiqadi, chunki har qanday jamiyatda oiladagi farzandlar soni shaxsiy va oila hayot tarzining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, unda farzandlar oilaning iqtisodiy va ijtimoiy faoliyat yuritishi, barcha a’zolarining psixologik o‘zaro ta’siri uchun muhim bo‘lgan muayyan ijtimoiy vazifalarni bajaradi.

Рождаемость (англ. Fertility) – процесс деторождения в некоторой совокупности людей, составляющих поколение или группу поколений (население), имеющий определенную интенсивность и ограниченный нормами социального поведения в целом и нормами репродуктивного поведения, в частности. Рождаемость представляет собой сложный социально-демографический феномен, имеющий биологическую природу и социально-экономическую детерминацию. В современных условиях при достаточно низкой смертности рождаемость выступает ведущей компонентой воспроизводства населения, определяет его режим (суженный, простой, расширенный) и общее направление эволюции населения и его возрастно-полового состава. Одной из важнейших детерминант рождаемости является специфика доминирующих норм брачно-семейного поведения, детности, так как в любом обществе число детей в семье выступает как один из важнейших компонент образа жизни личности, семьи, в рамках которого дети выполняют определенные социальные роли, важные для экономического и социального функционирования семьи, психологического взаимодействия всех ее членов.