Tub aholi

Tub aholi (tub millat) (ingl. Titular population/nation) – aholining bir qismi bo‘lib, millat davlatning rasmiy nomlanishinida o‘z aksini topadi. “Tub millat” tushunchasi fransuz siyosiy arbobi Morris Barres tomonidan XIX asr oxirida kiritilgan. Barres fikriga ko‘ra, bu til va madaniyati asosida davlat ta’lim tizimi quriladigan xukmron etnik guruh. Barres tub millatni mahalliy ozchilikka (milliy davlatdan tashqarida yashaydigan millat vakillari) va etnik diasporalarga (milliy davlat ichki hududidagi etnik guruhlar) qarama-qarshi qo‘yadi. Tub millat – ijtimoiy fanlarda qo‘llaniladigan tushuncha bo‘lib, bunda konstitutsiyaviy huquqqa asosan tarixan hududga birinchi bo‘lib kelib joylashgan, shuning uchun ham mazkur hududga nisbatan huquqlarga egalikni da’vo qiladigan millatni izohlash uchun ishlatiladi. Ko‘pgina mahalliy kamsonli xalqlari bor davlatlarda bir qancha millatlar tub millatlar, deb tan olinadi. O‘zbekistonda o‘ziga tegishli hududga dastavval kelib joylashgan va uning mahalliy xalqi hisoblangan o‘zbeklar va qoraqalpoqlar tub millatlar hisoblanadi.

Титульное население (титульная нация) (англ. Titular population/nation) – часть населения, национальность которой определяет официальное наименование государства. Понятие «титульная нация» было введено французским политическим деятелем Морисом Барресом в конце XIX века. По Барресу это доминирующая этническая группа, на основе языка и культуры которой Титульное население (титульная нация) (англ. Titular population/nation) – часть населения, национальность которой определяет официальное наименование государства. Понятие «титульная нация» было введено французским политическим деятелем Морисом Барресом в конце XIX века. По Барресу это доминирующая этническая группа, на основе языка и культуры которой