Tirik tug‘ilish

Tirik tug‘ilish (ingl. Live births) – tug‘ilishlar sonini hisobga olishda ishlatiladigan bolaning tirik tug‘ilishini anglatadigan tushuncha. Ayrim mamlakatlarda tirik tug‘ilishning ta’riflari bir- biriga o‘xshamaydi. Sobiq SSSR mamlakatlarida, sog‘liqni saqlash organlari ko‘rsatmalariga ko‘ra, homiladorlikning 28 xaftasi yoki undan ko‘proq muddatda tug‘ilgan, bo‘yi(uzunligi) 35 santimetrdan, og‘irligi 1000 grammdan kam bo‘lmagan va kamida bir marta nafas olgan homilani tirik tug‘ilish hisoblanadi. Fransiyada, Ispaniya, Belgiya, Niderlandiyada tug‘ilganidan keyingi dastlabki kunlarda (Ispaniyada – birinchi kuni, Fransiyada – birinchi uch kun ichida) yashagan va vafot etgan bolalar tirik tug‘ilganlar hisobiga olinmaydi. Aksariyat davlatlarda yil davomida tug‘ilganlar soniga faqatgina tirik tug‘ilganlar kiritiladi, lekin ba’zan o‘lik tug‘ilganlardan “tozalangan” tug‘ilishning haqiqiy (sof) ko‘rsatkichlari, hamda o‘lik tug‘ilganlar hisobga olingan umumiy tug‘ilish ko‘rsatkichlari ham hisoblanadi.

Живорождение (англ. Live births) – понятие, используемое при учете числа рождений, означающее рождение ребенка живым. Определения живорождения в отдельных странах не совпадают. В странах бывшего СССР, по инструкции органов здравоохранения, живорождением считается рождение плода при сроке беременности 28 недель и больше, имеющего рост (длину) не менее 35 сантиметров, а вес не менее 1000 граммов, вдохнувшего хотя бы один раз. Во Франции, Испании, Бельгии, Нидерландах к живорожденным не относят детей, родившихся живыми и умерших в первые дни после рождения (в Испании – в первые сутки, во Франции – в течение первых трех суток). В большинстве стран в число родившихся за год включаются только живорожденные, но иногда исчисляют показатели действительной рождаемости, «очищенной» от мертворождений, и общей рождаемости вместе с мертворождением.