Tashqi migratsiya

Tashqi migratsiya (ingl. External migration) – bu turli maqsadlar bilan uzoq muddatga mo‘ljallab mamlakatdan tashqariga aholining harakatlar majmui. Mohiyatiga ko‘ra, u xalqaro yoki davlatlararo bo‘ladi. Tashqi migratsiyaning asosiy toifasi emigratsiya (boshqa mamlakatga ko‘chish, aholining ketishi) va immigratsiya (boshqa mamlakatdan ko‘chib kelish, aholining kelishi) hisoblanadi. Shuningdek, «aqlning ko‘chib ketishi» (braindrain) tushunchasi, ya’ni ilmiy texnik xodimlarning, yuqori malakali mutaxassislarning, shu jumladan salohiyatli mutaxassislarning (studentlar, stajerlar, aspirantlar) emigratsiyasi tashqi migratsiya bilan bog‘langandir. U asosan rivojlanayotgan davlatlardan rivojlangan davlatlarga qarab ro‘y beradi va emigratsiya davlatlar uchun ularda salohiyatli xodimlarni yo‘qotish kabi salbiy oqibatlarga olib keladi. Tashqi migratsiyaga oid davlatning siyosati uning turiga (immigratsiya yoki emigratsiya), shu bilan birga, jahon iqtisodiyotidagi mamlakatning roli va strategiyasiga bog‘liq ravishda shakllantiriladi. Tashqi migratsiya milliy qonunchilik va xalqaro me’yorlar bilan tartibga solinadi.

Внешняя миграция (англ. External migration) – комплекс перемещений населения за пределы страны, с различными целями и на длительный срок. По сути дела, она ассоциируется с межгосударственной или международной. Основными категориями внешней миграции являются эмиграция (переселение в другую страну, отток населения) и иммиграция (вселение из другой страны, приток населения). С внешней миграцией связано также понятие «утечка умов» (braindrain)- эмиграция научно – технических кадров, высококвалифицированных специалистов, в том числе потенциальных специалистов (студентов, стажеров, аспирантов). Она происходит в основном из развивающихся стран в развитые страны и имеет негативные последствия для стран эмиграции, подрывая их кадровый потенциал. Политика государства относительно внешней миграции формируется в зависимости от ее вида (иммиграция или эмиграция), а также от роли и стратегии страны в глобальной экономике. Внешняя миграция регулируется национальным законодательством и международным правом.