Sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish

Sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish (ingl. Pilot population census) – aholini ro‘yxatga olish dasturi, uslubiy asoslari va tashkiliy tamoyillari hamda birlamchi ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlash texnologiyasini sinovdan o‘tkazish. (https://stat.uz/uploads/perepis_ru.docx).

Sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olishga aholini ro‘yxatga olish usullarini tekshirish uchun o‘tkazish, uning asboblarini, ro‘yxatga olish dasturidagi savollarning tuzilish shakli, ma’lumotlarni to‘plash va taqdim qilishni tashkil etish tartibini belgilash, ro‘yxatga olish xodimlariga tushadigan yuk va oldinda turgan umumiy aholini ro‘yxatga olishni tashkiliy va boshqa metodologik tomonlari, shuningek, bo‘lg‘usi ro‘yxatga oluvchi va uni o‘tkazishga ma’sul bo‘lgan rahbarlarni amaliy ravishda o‘qitish uchun mamlakat aholisining kichik bir qismini to‘liq tadqiq qilish kiradi. U odatda mamlakatning tabiiy xo‘jalik sharoiti, aholisining tuzilishi va uning hududiy joylanish xususiyatiga ko‘ra ajralib turadigan bir qancha rayonlarida o‘tkaziladi.

Пробная перепись населения (англ. Pilot population census) – апробация методологических основ, организационных принципов, программ переписи и технологии автоматизированной обработки первичных материалов переписи населения.

К пробной переписи населения относят также сплошное обследование небольшой части населения страны, проводимое для проверки метода переписи, ее инструментария, формулировки вопросов программы переписи, порядка организации сбора и представления сведений, нагрузки на переписной персонал и других методических и организационных сторон предстоящей всеобщей переписи населения, а также для обучения на практике руководителей будущей переписи, ответственных за ее проведение. Проводится обычно в нескольких районах страны, различающихся природно-хозяйственными условиями, составом населения и характером его территориального расселения.