Ro‘yxatga olishni rayonlashtirish

Ro‘yxatga olishni rayonlashtirish (ingl. Census zoning/zonation) – aholini ro‘yxatga olishni aniq tashkil etish va uni o‘tkazish uchun shahar yoki rayonlar hududini ro‘yxatga olish uchastkalariga bo‘lish. Rayonlashtirish aholisonini baholash asosida shaharlarning karta va rejalari asosida amalga oshiriladi. Ro‘yxatga olishni rayonlashtirishdan maqsad- aholini to‘liq qamrab olishni ta’minlash. Shaharlar yoki tumanlar hududi ro‘yxatga olish bo‘limlariga bo‘linadi, undan instruktorlik uchastkalariga, oxirgisi esa hisob uchastkalariga ajratiladi. Ro‘yxatga olish uchastkalarini tashkil etishda ro‘yxatga olishni boshqarish va natijalarni qayta ishlashni yengilashtirish maqsadida ularning chegarasini ma’muriy-hududiy tuzilishdagi chegaralar bilan mos kelishiga erishishga harakat qilinadi.

Переписное районирование (англ. Census zoning/zonation) – разделение территории города или района на переписные участки для четкой организации и проведения переписи населения. Районирование производится на основе карт и планов городов с учетом оценок численности населения. Цель переписного районирования – обеспечить полноту охвата населения. Территория города или района делится на переписные отделы, которые разбиваются на инструкторские участки, а последние – на счетные участки. При образовании переписных участков стремятся достичь совпадения их границ с границами административно-территориальных образований, что облегчает руководство переписью и обработку результатов.