Respondentlarning huquq va majburiyatlari

Respondentlarning huquq va majburiyatlari

Respondentlar:

  • o‘zining shaxsga doir ma’lumotlari nima maqsadda yig‘ilayotganligini, ushbu ma’lumotlardan kim va qanday tarzda foydalanishini bilish;
  • o‘zi uchun to‘ldirilgan ro‘yxatga olish varaqlari bilan tanishib chiqish, ro‘yxatga olish varaqlariga kiritilgan shaxsga doir ma’lumotlarning to‘liqligi va ishonchliligini aniqlashtirish;
  • ro‘yxatga oluvchi xodimlardan tegishli guvohnomani ko‘rsatishini talab qilish, rad etilgan taqdirda esa — ro‘yxatga olish varag‘idagi savollarga javob bermaslik;
  • ro‘yxatga olish varag‘ining shakliga binoan shaxsga doir ishonchli ma’lumotlarni taqdim etish huquqiga ega.
  • Respondentlar aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazishga monelik qilmasligi shart.

Права и обязанности респондентов

Респонденты имеют право:

  • знать, с какой целью собираются их персональные данные, кем и как они будут использованы;
  • знакомиться с заполненными на них переписными листами, уточнять полноту и достоверность включенных в переписные листы персональных данных;
  • требовать от переписного персонала предъявления соответствующего удостоверения, а в случае отказа — не отвечать на вопросы, содержащиеся в переписном листе;
  • предоставлять достоверные персональные данные согласно форме переписного листа.
  • Респонденты обязаны не препятствовать проведению переписи населения.