Respondent

Respondent (ingl. Respondent, Interviewee) – aholini ro‘yxatga olish jarayonida so‘rov qilinadigan jismoniy shaxs.

Респондент (англ. Respondent, Interviewee) – физическое лицо, подлежащее опросу в процессе переписи населения.