Reproduktiv hulq-atvor

Reproduktiv hulq-atvor (ingl. Reproductivebehavior)–nikohda yoki nikohdan tashqarida farzandni tug‘ish yoki tug‘ishdan voz kechishga qaratilgan harakatlar va munosabatlar tizimi.

Reproduktiv hulq-atvorning uch asosiy turlari bor – ko‘p farzandli (5 yoki undan ko‘p farzandlarga ehtiyoj), o‘rta (3-4 farzandlarga ehtiyoj) va kam farzandli (1-2 farzandlarga ehtiyoj).

Reproduktiv hulq-atvorga o‘tgan yillardagi va hozirdagi hayot sharoitlari ta’sir ko‘rsatadi. Joriy davrdagi holat reproduktiv sikldagi voqealarga ta’sir ko‘rsatadi va bolalar o‘limi orqali tug‘ilish sonining oilada mavjud bo‘lgan farzandlar soniga muvofiqligi darajasini belgilaydi. O‘tgan yillardagi hayot sharoiti farzandlarga bo‘lgan shaxsiy ehtiyoj darajasini belgilaydi va bu odatda inson hayoti davomida o‘zgarishsiz qoladi. Farzandlarga bo‘lgan ehtiyoj reproduktiv me’yorlarni o‘zlashtirish natijasi bo‘lib, bu mohiyatan ajdodlardan meros qilib olingan reproduktiv tajribadan kelib chiqadi.

Reproduktiv me’yorlar reproduktiv hulq-atvorni yo‘naltirishning tashqi vositasi sifatida muayyan miqdordagi farzandlar tug‘ilishi bilan bog‘liq va turli ijtimoiy guruhlarda qabul qilingan xatti-harakat tarzi va tamoyillarini ifodalaydi. Ko‘p bolali, o‘rta va kam bolalilik bir necha avlodlarda uzoq muddat davomida barqaror saqlanib qolishi tufayli, hatto ushbu holatni keltirib chiqargan turmush sharoitlari o‘zgarishiga qaramay urf-odat va an’anaga aylanishga qodir.

Shunday qilib, insoniyat rivojlanishining katta qismi davomida umumiy va bolalar o‘lim darajasining yuqoriligi ko‘p bolalilik me’yorlarini belgilab berdi, reproduktiv hodisalarning tabiiy jarayoniga aralashishga salbiy munosabat shakllanishi buning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘ldi. Farzandlarga bo‘lgan ehtiyojning yuqoriligi tufayli kontratsepsiyaning mashhur usullaridan ham foydalanilmagan.

Ko‘p farzandli me’yorning yo‘qolishiga olib keladigan shart-sharoitlar (umumiy va bolalar o‘limining pasayishi, oila funksiyalarining keskin o‘zgarishi va boshqalar) ta’qiqlash tizimini zaiflashtirib, asta-sekin kontratsepsiya va abortdan foydalanishga olib keladi. Ayollarning oiladagi faoliyatining shaxsiy manfaatlari tomon mustahkamlanishi, farzandlarga bo‘lgan ehtiyoj darajasi va ularning qadr-qimmatini pasaytiradi. Kontratseptiv vositalarning nomukammalligini va nikohning birinchi 5 yilida osonlik bilan amalga oshiriladigan 1-2 farzandlarga bo‘lgan ehtiyoj, reproduktiv  davrning aksariyat muddati davomida homiladorlikni cheklash zaruratini vujudga keltiradi. Bu bilan bog‘liq bo‘lgan kontratsepsiya vositalarini doimiy ravishda iste’mol qilish zarurati ehtiyojidan ortiq bo‘lgan farzandlarga egalik qilish xohishining mavjud emasligi bilan belgilanadi. Reproduktiv hulq-atvorning shakli sifatida tug‘ilishning bunday “ongli” ravishda cheklanishi va kam bolalilik “yuqori” darajadagi madaniyat va ko‘p bolalilik madaniyatning “past”ligi bilan bog‘liq.

Shunday qilib, reproduktiv hulq-atvorni o‘rganish inson irodasining reproduktiv jarayonga, ijtimoiy nazoratning farzandlar tug‘ilishiga ta’sirini baholash, ko‘p bolalilik va kam bolalilikning vujudga kelishi va saqlanib qolish sabablarini tushuntirish imkonini beradi.

Репродуктивное поведение (англ. Reproductive behavior) – система действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака.

Различают три основных типа репродуктивного поведения – многодетное (потребность в 5 и более детях), среднедетное (потребность в 3-4 детях) и малодетное (потребность в 1-2 детях).

Репродуктивное поведение испытывает воздействие текущих условий жизни и условий прошлых лет. Текущие условия определяют события репродуктивного цикла, а через детскую смертность – степень соответствия числа рождений числу имеющихся в семье детей. Условия жизни прошлых лет определяют уровень индивидуальной потребности в детях, которая, как правило, остается неизменной на протяжении жизни человека. Потребность в детях – результат усвоения репродуктивных норм, это по сути унаследованный репродуктивный опыт предыдущих поколений.

Репродуктивные нормы в качестве внешнего средства ориентации репродуктивного поведения представляют собой принципы и образы поведения, связанные с рождением определенного числа детей и принятые в различных социальных группах. Нормы многодетности, среднедетности и малодетности способны превращаться в обычаи и традиции в связи с устойчивостью их в ряде поколений, с длительным сохранением даже после изменения вызвавших их обстоятельств и условий жизни.

Так, на протяжении значительной части развития человечества высокая общая и детская смертность сформировали нормы многодетности, составной частью которых стали негативные реакции на вмешательство в автоматический ход репродуктивных событий. Из-за высокой потребности в детях известные методы контрацепции оставались не использованными.

Условия, вызывающие отмирание нормы многодетности (снижений общей и детской смертности, радикальное изменение функций семьи и др.) ослабляют систему запретов и ведут постепенно к применению контрацепции и абортов. Усиление внутрисемейных ориентаций женщин, на личностные интересы, уменьшает уровень потребности в детях и ценность детей. С учетом несовершенства противозачаточных средств и при потребности в 1-2 детях, легко реализуемой в течение первых 5 лет брака, большая часть репродуктивного периода становится связанной с необходимостью ограничения плодовитости.

Связанная с этим необходимость постоянно применять контрацепцию обусловлена нежеланием иметь ребенка сверх потребности в детях. Такое «сознательное» ограничение рождаемости и малодетность, как тип репродуктивного поведения, ассоциируются с «высоким» уровнем культуры, а многодетность – с ее «низким» уровнем.

Таким образом, изучение репродуктивного поведения позволяет определить влияние человеческой воли на репродуктивный процесс, воздействие социального контроля на рождение детей, объяснить возникновение и сохранение малодетности и многодетности.