Qarindoshlik nikohi

Qarindoshlik nikohi (ingl. Consanguineous/Related marriage) – (sinonimi-inbrend nikoh) umumiy loaqal bitta umumiy ajdodga ega bo‘lgan shaxslar o‘rtasidagi nikoh.Qarindoshlik nikohining tuzilishiga odatda iqtisodiy, maishiy, huquqiy, diniy va boshqa omillar turtki bo‘ladi (sabab bo‘ladi). Ushbu omillar qudratidan aholining ayrim guruhlari yakka holda, uzilib qolgan hayot tarzini kechirishadi. Bunday guruhlarda aholi kamsonli bo‘lganligibois,nikohlar uncha katta bo‘lmagan jamoaning ichida tuziladi. Ammo yirik shaharlarda ijtimoiy-iqtisodiy yoki irqiy qatlamli odamlar guruhi mavjud bo‘lib, ular aholining o‘ta keng jamoasi tarkibiga kiradi. Ular faqat o‘zining doirasidagi odamlar bilan nikoh qurishni afzal ko‘rishadi va bu ko‘plab avlodlar uchun davom etmoqda. Ko‘pgina ma’lumotlarda qarindoshlik nikohining zarari xaqida gapirishadi. Uzoq vaqt davomida, qarindoshlik nikohidan kuchsiz, zaif bolalar tug‘ilayotganligi kuzatilmoqda, bu esa ularning kasallanishi va o‘limining ortishida namoyon bo‘lmoqda. Noyob irsiy kasalliklarning nasldan naslga o‘tishida qarindoshlik nikohining roli so‘nggi hisoblanmaydi. Hozirgi vaqtda dunyoning ko‘pgina mamlakatlarida qonun bevosita va bilvosita qarindoshlik nikohini taqiqlaydi.

Родственный брак (англ. Consanguineous/Related marriage) (синоним – инбредный брак) – брак между лицами, имеющими хотя бы одного общего предка. Заключению родственных браков обычно способствуют экономические, бытовые, правовые, религиозные и другие факторы. В силу этих факторов некоторые группы населения ведут обособленный, изолированный образ жизни. Из[1]за малочисленности населения в таких группах браки заключаются внутри этого небольшого сообщества. Но существуют и группы людей, социально-экономические или расовые слои в больших городах, которые входят в состав более обширного населения. Они предпочитают заключать браки лишь с людьми своего «круга» и это продолжается в течение многих поколений. Большинство сведений говорит о вреде родственных браков. Давно замечено, что дети в родственном браке рождались более слабыми, что проявлялось в их повышенной заболеваемости и смертности. Не последнюю роль родственные браки играют в передаче редких наследственных заболеваний. В настоящее время в большинстве стран мира закон прямо или косвенно запрещает родственные браки.