«Qari» aholi

«Qari» aholi (ingl. “Old” population) – aholining yosh tarkibini umumlashtiruvchi tavsifi bo‘lib, unda katta ulushni qariyalar, keksa odamlar egallaydi. Bu tug‘ilish va o‘lim darajasining past saqlanishi oqibatidir. BMT klassifikatsiyasiga binoan qari aholida 65 yosh va undan katta yoshdagi shaxslar salmog‘i 7 foizdan ko‘pni tashkil etadi. “Qari aholi” termini aholining demografik qarishini tavsiflash uchun ham ishlatilishi mumkin, unda buni inson organizmi qarishining biologik jarayonidan farqlay olish lozim. Qari aholining yosh piramidasi qisqargan asosga va kengaygan tepa ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Bunday aholi juda sekin o‘sadi va uning soni kamayib borishi mumkin.

«Старое» население (англ. “Old” population) – обобщенная характеристика возрастной структуры населения, в которой большую долю занимают пожилые старые люди. Это следствие сохранения низких уровней рождаемости и смертности. Согласно классификации ООН, в старом населении удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше составляет более 7%. Термин «старое население» может использоваться и для характеристики демографического старения населения, которое надо отличать от биологического процесса старения человеческого организма. Возрастная пирамида старого населения имеет суженное основание и расширенную вершину. Такое население растет очень медленно, его численность может уменьшаться. (Демографический понятийный словарь /Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003, – стр.290).