O‘zini o‘zi hisobga olish

O‘zini o‘zi hisobga olish (ingl. Self-calculation) – o‘zini qayd etish, aholi ro‘yxati o‘tkazishda yoki tekshirilayotganda ma’lumotlarni yig‘ish usuli bo‘lib, javoblarni ro‘yxatga olish varaqasiga yoki savolnomalarga qayd etuvchi emas, balki so‘ralayotganlarning o‘zi yozib borilishini nazarda tutadi. Binobarin, ro‘yxatga olish varag‘i oila (uy xo‘jaligi) uchun tuziladi. Javoblarni yozib borish ma’suliyati oila a’zolaridan kattasidan biriga yuklanadi. Dastavval ro‘yxatga olish varag‘i tarqatiladi, so‘ngra qayd etuvchilar tomonidan javob to‘ldirilgan holda yig‘ib olinadi; pochta orqali ham jo‘natilishi mumkin. Bu usuldan foydalanganda javoblarni qanday yozib borish bo‘yicha savollar va ko‘rsatmalarni sodda va aniq ifodalanishi zarur. Odatda undan unchalik murakkab bo‘lmagan dastur sharoitida foydalaniladi va aholining madaniyat darajasi yuqori bo‘lishini talab etadi.

Самоисчисление (англ. Self-calculation) – саморегистрация, метод сбора сведений при проведении переписи или обследования, когда ответы в переписном листе или вопроснике записывает не регистратор, а сами опрашиваемые. Как правило, переписной лист составляется на семью (домохозяйство). Обязанность записать ответы возлагается на одного из взрослых членов семьи (главу семьи). Сначала разносятся переписные листы, а затем регистраторы собирают их уже заполненными; возможна рассылка вопросников по почте. При использовании этого метода необходимы простая и четкая формулировка вопросов и указания, как записать ответ. Обычно он используется при несложной программе и требует высокого культурного уровня населения.