O‘zbekiston Respublikasida aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazishga ko‘maklashish bo‘yicha respublika komissiyasi

Ozbekiston Respublikasida aholini royxatga olishni otkazishga komaklashish boyicha respublika komissiyasi

O‘zbekiston Respublikasida aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazishga ko‘maklashish bo‘yicha respublika komissiyasi:

aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bilan bog‘liq chora-tadbirlar o‘z vaqtida hamda sifatli bajarilishini ta’minlaydi;

aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazishga doir ishlar jarayonining muvofiqlashtirilishi va monitoringini amalga oshiradi;

aholini ro‘yxatga olish natijalarining tahlilini o‘tkazadi;

aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazishni moliyalashtirish, aholini ro‘yxatga olish materiallariga ishlov berishni tashkil etish va uning yakuniy natijalarini e’lon qilish masalalariga doir takliflarni ko‘rib chiqadi;

aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish hamda uni o‘tkazishda ishtirok etish uchun jismoniy va yuridik shaxslarni ularning ishiga haq to‘lash masalalarini hal qilgan holda jalb etishni tashkil etadi;

xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni amalga oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi.

O‘zbekiston Respublikasida aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazishga ko‘maklashish bo‘yicha respublika komissiyasini shakllantirish va uning faoliyatini tashkil etish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadi.

Республиканская комиссия по оказанию содействия в проведении переписи населения в Республике Узбекистан

Республиканская комиссия по оказанию содействия в проведении переписи населения в Республике Узбекистан:

обеспечивает своевременное и качественное выполнение мер, связанных с подготовкой к переписи населения и ее проведением;

осуществляет координацию и мониторинг хода работ по подготовке к переписи населения и ее проведению;

проводит анализ результатов переписи населения;

рассматривает предложения по вопросам финансирования подготовки к переписи населения и ее проведения, организации обработки материалов переписи населения и опубликования ее итогов;

организует привлечение физических и юридических лиц к участию в подготовке к переписи населения и ее проведении с решением вопросов оплаты их работы;

вырабатывает предложения по осуществлению сотрудничества с международными организациями.

Порядок формирования и организации деятельности Республиканской комиссии по оказанию содействия в проведении переписи населения в Республике Узбекистан определяется Президентом Республики Узбекистан.