O‘lim sabablari

O‘lim sabablari (ingl. Mortality by cause) (o‘lim sabablari bo‘yicha o‘lim jadvali) -o‘lim jadvalining keyingi rivojlanishini o‘zida ifodalaydi, bu esa o‘limning yosh jadalligiga, ma’lum yoshgacha yashash, umr ko‘rish davomiyligi va o‘limning boshqa ko‘rsatkichlariga ta’sir etuvchi alohida sabablarni baholash imkonini beradi. O‘lim jadvali ko‘rsatkichlari o‘lim sabablari bo‘yicha uchta guruhga bo‘linadi. Birinchisi (amaldagi ko‘rsatkichlar) alohida sabablardan o‘lim darajasini o‘lchaydi; alohida sabablardan o‘lim koeffitsiyenti (m ix), o‘lish ehtimoli (q ix), o‘lganlar soni (d ix), x yoshgacha yashovchilar soni (l ix)da bo‘lganlardan qachondir (i) sababli o‘limga duchor bo‘lishi, mazkur o‘lim (e0) sababidan o‘limning o‘rtacha yoshi, ushbu sababdan vafot etadigan odamlarning mos keladigan umr ko‘rish davomiyligi. Agarda o‘lim jadvalidagi sabablar ro‘yxati o‘limdagi barcha bo‘lishi mumkin bo‘lgan sabablarini qamrab olsa, o‘lim sabablari bo‘yicha yashovchilar soni yig‘indisi (l i0) demografik jadval o‘zagiga mos keladi, l i0 kattaligi esa o‘limning sabablar bo‘yicha tarkibini tavsiflaydi. Ikkinchi guruh ko‘rsatkichlari (sof ko‘rsatkichlar) barcha qolgan o‘lim sabablari ta’siri bartaraf etilganda (ya’ni ushbu sharoitda mazkur sabab yagona bo‘lsa) bir necha o‘lim sabablaridan o‘lim jadalligini o‘lchaydi. Sof ko‘rsatkichlar guruhiga: alohida sabablardan (q*ix) o‘lish ehtimoli va yashovchilar (l*ix) soni kiradi. Buni hisoblashdan maqsad – ular yordamida ushbu sabablardan o‘limning umumiy aholi o‘limiga ta’sirini baholash. Boshqacha so‘z bilan aytganda – sabablarni gipotetik tarzda yo‘q qilish asosida barcha qolgan sabablar to‘plamidan o‘limni o‘lchash. Shunday qilib uchinchi guruh: o‘lish ehtimoli (q-ix), mazkur sabablar (i) bartaraf etilganda bir qancha yoshda o‘limning qisqarish jadalligini tavsiflaydigan; o‘lganlar soni (d-ix) va yashovchilar soni (l-ix), mazkur o‘lim sabablari bartaraf etilganda yashab qolish tartibidagi o‘zgarishlarni baholash imkonini beradigan ko‘rsatkichlardan tuzilgan. Kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi (e-ix) ko‘rsatkichining o‘sishi ushbu o‘lim sabablarini bartaraf etish samarasini baholaydi.

Смертность по причинам (англ. Mortality by cause) (таблицы смертности по причинам смерти) – представляют собой дальнейшее развитие таблиц смертности, позволяющее оценить влияние отдельных причин на возрастную интенсивность смертности, дожитие до определенных возрастов, ожидаемую продолжительность жизни и другие показатели смертности. Показатели таблиц смертности по причинам смерти делятся на три группы. Первая (фактические показатели) измеряют уровень смертности от отдельных причин: коэффициент смертности от отдельных причин (m ix), вероятность смерти (q ix), числа умирающих (d ix), числа доживающих (l ix) до возраста х в совокупности тех, кто когда-либо умрет от данной (i) причины, средний возраст смерти от данной причины (e0), соответствующий ожидаемой продолжительности жизни лиц, которые умрут от этой причины. Если перечень причин в таблице смертности охватывает все возможные причины смерти, то сумма чисел доживающих по причинам (l i0) соответствует корню демографической таблицы, а величины l i0 характеризуют структуру смертности по причинам смерти. Вторая группа показателей (чистые показатели) измеряют интенсивность смертности от некоторой причины при устранении действия всех остальных причин (т.е. при условии, что данная причина единственная). В группу чистых показателей входят: вероятность смерти от отдельных причин (q*ix) и числа доживающих (l* ix). Цель их расчета – оценить с их помощью влияние смертности от данной причины на общий уровень смертности. Иными словами, – измерить смертность от совокупности всех остальных причин при гипотетическом устранении данной. Таким образом, третью группу показателей (гипотетические показатели) составляют: вероятность смерти (q -ix), характеризующая интенсивность уменьшения смертности в некотором возрасте при устранении данной (i) причины; числа умирающих (d -ix) и числа доживающих (l -ix), которые позволяют оценить изменение порядка вымирания при устранении данной причины. Ожидаемая продолжительность жизни (e -ix), которая в приросте данного показателя позволяет оценить эффект устранения смертности от данной причины.