Nikohga kirishning o‘rtacha yoshi

Nikohga kirishning o‘rtacha yoshi (ingl. Average age of first marriage) – nikohda bo‘lishning muhim ko‘rsatkichlaridan biri. Uni aholi ro‘yxati ma’lumotlari va joriy hisob ma’lumotlari asosida hisoblash mumkin. Joriy hisob ma’lumotlari bo‘yicha hisoblashda shu yilda nikohga kiruvchilarning (ajrashganlarning) yoshi bo‘yicha taqsimlanishi to‘g‘risida ma’lumotlardan foydalaniladi. O‘rta arifmetik yosh. Ushbu ko‘rsatkichning sur’atida yosh intervallari o‘rtasidagi turli yoshlarda tuzilgan nikohlar sonining yig‘indisi, maxrajida esa – nikohga kiruvchilar umumiy soni turadi.

bu yerda, x —shaxsning nikohga kirgan yoshi: Bx —x yoshda nikohdan o‘tganlar soni.

Средний возраст вступления в первый брак (англ. Average age of first marriage) – одна из основных характеристик брачного движения. Его расчет возможен на основе данных переписи и данных текущего учета. При расчете по данным текущего учета используются данные о распределении по возрасту вступивших в брак (разведенных) в данном году. Возможен расчет нескольких показателей. Средний арифметический возраст. В числителе данного показателя находится сумма произведений чисел браков, заключенных в разных возрастах, на середину возрастных интервалов, в знаменателе – общее число вступивших в брак:

где х – возраст вступления в брак индивида, Вx – число вступивших в брак в возрасте х лет