Nikoh

Nikoh (ingl. Wedlock) – bu ijtimoiy tan olingan erkak va ayolning xo‘jalik maishiy va jinsiy ittifoqi. Nikoh rasmiy qayd etilgan, ya’ni qonunchilikka muvofiq yuridik jihatdan rasmiylashtirilgan va rasmiy qayd etilmagan bo‘lishi mumkin. Odatda rasmiy qayd etilmagan nikoh shunday ittifoq hisoblanadiki, unda o‘zaro birga yashaydigan erkak va ayol bir birini er va xotin hisoblaydi va ijtimoiy muhit nuqtai nazaridan ham shunday tan olinadi. Qayd etilgan yoki rasmiy amalda nikoh munosabatlari shakllanganligi yoki yo‘qligidan qat’iy nazar oila qurish maqsadi bilan erkak va ayol o‘rtasidagi munosabatlarning jamiyat tomonidan tan olingan shakli nikoh hisoblanishi mumkin.

Брак (англ. Wedlock) – социально признанный сексуальный и хозяйственно[1]бытовой союз мужчины и женщины. Брак может быть, как зарегистрированным, то есть юридически оформленным в соответствии с законодательством, так и незарегистрированным. Однако, незарегистрированным браком считается лишь такой союз, в котором совместно проживающие мужчина и женщина считают друг друга мужем и женой и признаются таковыми с точки зрения социального окружения. Независимо от того, зарегистрированы ли официально фактически сложившиеся брачные отношения или нет, браком может считаться только признанная обществом форма отношений между мужчиной и женщиной с целью создания семьи.