Migratsiya siyosati

Migratsiya siyosati (ingl. Migration policy) – bu turli xil ijtimoiy jarayonlarga, jumladan ular tarkibiga kiradigan aholi migratsiyasiga ta’sir o‘tkazadigan vositadir. Bu hokimiyat tuzilmalari darajasida umum qabul qilingan g‘oyalar va konseptual jihatdan birlashgan vositalar tizimi bo‘lib, uning yordamida eng avvalo davlat, shuningdek, boshqa jamoat institutlari muayyan prinsiplarga rioya qilgan holda qo‘yilgan maqsadga erishishni o‘z zimmasiga oladilar. Siyosat davlatning asosiy poydevorini (konstitutsiya, xalqaro huquqiy hujjatlar, va boshqalar) tashkil etadigan prinsiplarga muvofiq olib borilishi lozim. Siyosat faqat chora-tadbirlar tizimi bilan chegaralanmaydi, holbuki kechagina unga mazkur jarayonni boshqaruvchi tadbirlar to‘plami sifatida munosabatda bo‘linar edi.

Migratsiya siyosati har qanday boshqa siyosatlar singari uchta tarkibiy qismni o‘z ichiga oladi, birinchisi – bu konsepsiya. U aholi migratsiyasi bo‘yicha dasturiy hujjatlarni va demografik jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solishning boshqa yo‘nalishlari bo‘yicha shakllantirish mumkin bo‘lgan huquqiy, axloqiy va mafkuraviy makon chegaralarini belgilaydigan qarashlarning tizimi, migratsion siyosatning poydevori hisoblanadi.Демографический понятийный словарь /Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003, – стр.170).

Миграционная политика (англ. Migration policy) – это инструмент воздействия на различные социальные процессы, в число которых входит и миграция населения. Это система общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых, прежде всего, государство, а также другие общественные институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение поставленных целей. Политика должна проводиться в соответствии с теми принципами, которые составляют фундаментальные основы государства (Конституция, международные правовые акты и т.д.). Политика не сводится только к системам мер, хотя еще не так давно относили к ней лишь совокупность мероприятий, регулирующий данный процесс.

Миграционная политика, как и любая другая, включает три составные части. Первая – это концепция. Она, представляет фундамент миграционной политики, систему взглядов, определяющих границы правового, этического и идеологического пространства, в рамках которого могут формироваться программные документы по миграции населения и другим направлениям государственного регулирования демографических процессов.