Migratsiya jadalligi

Migratsiya jadalligi (ingl. Migration intensity) – migratsion jarayonlarning jadalligi koeffitsiyentlari eng ko‘p qo‘llaniladigan nisbiy ko‘rsatkichlardan hisoblanadi. Ular turli tumanlarda aholining migratsion harakatchanligini solishtirishga imkon beradi. Jadallik ma’lum muhitdagi qandaydir hodisaning qaytalanishini tavsiflaydi va to‘g‘ri kasrda, ya’ni bunda alohida turdagi hodisalar soni suratida, asosiy to‘plam maxrajida ifodalanadi. Bu ko‘rsatkichlar kelganlar (chiqib ketganlar, migratsion aylanama, saldo migratsiya) sonini aholining o‘rtacha yillik soniga bo‘lish orqali aniqlaniladi. Ular foizlarda yoki promilleda, aniqrog‘i hisoblashda har 100 yoki har 1000 aholiga nisbatan ifodalanadi.

Интенсивность миграции (англ. Migration intensity) – наиболее применяемыми относительными показателями являются коэффициенты интенсивности миграционных процессов. Они позволяют сравнивать миграционную подвижность населения различных районов. Интенсивность характеризует частоту какого[1]либо явления в известной среде и выражается правильной дробью, числитель которой – число случаев особого рода, а знаменатель – основная совокупность. Эти показатели определяются делением числа прибывших (выбывших, миграционного оборота, сальдо миграции) на численность среднегодового (квартального и т.д.) населения. Они выражаются в процентах или в промилле, т.е. в расчете на 100 или 1000 населения.