Migratsion salohiyat

Migratsion salohiyat (ingl. Migration potential) (lotinchadan potential – kuch, qudrat) – bu, mamlakatlarga kelib joylashayotgan migrantlarning tarkibiga qulay munosabatidan va migratsion oqimlarini mamlakatdan yo‘naltirilganligidan kelib chiqib, aholi sonining immigratsiya imkonini baholash.

Migratsion salohiyat deganda, qabul qiluvchi mamlakatlar uchun donor mamlakatlardagi migratsion resurslarning mavjudligi ham tushuniladi. Ammo uning holati nafaqat donor mamlakatlarning imkoniyatlariga, balki qabul qiluvchi mamlakatlar uchun migrantlarning ma’qul keladigan tarkibiga, shu bilan birga ularni qabul qilishdagi yo‘lga qo‘yilgan sharoitlarga bog‘liq. Ushbu keltirilganlarga asosan, qoida tariqasida, davlat manfaatlariga mos keladigan, puxta o‘ylangan qarorlar qabul qilinadi.

Миграционный потенциал (англ. Migration potential) (лат. potential – сила, мощь) – это оценка возможной к иммиграции численности населения, исходя из страновой направленности миграционных потоков и предпочтительного отношения к составу мигрантов страны вселения.

Под миграционным потенциалом также понимается наличие миграционных ресурсов, находящихся в странах – возможных донорах для страны реципиента. Но его состояние зависит не только от возможностей стран[1]доноров, но и от необходимых масштабов и предпочтительной структуры мигрантов для страны-реципиента, а также допустимых условий их приема. За данным основанием, как правило, следует продуманное, соответствующее интересам государства решение.