Migratsion oqim

Migratsion oqim (angl. Migration flow) – bu migratsiya yo‘nalishi ko‘rsatkichlaridan biri. U muayyan berilgan vaqt davomida kirish va chiqish umumiy rayonlariga ega bo‘lgan migrantlarning (yoki migratsiya) jami miqdorini o‘zida ifodalaydi. Asosiy migratsion oqimlaridan tashqi va ichki migratsiyani ajratish mumkin, biroq ular tarkibidan bir butun muayyan oqimlar (masalan, tashqi migratsiyadan Rossiyaga yoki Turkiyaga, ichkidan qishloq-shahar migratsiyasi, shahar joylar ichida, ya’ni, shahar va shahar tipidagi posyolka o‘rtasida; qishloq joylar ichida, qishloq aholi manzilgohlari o‘rtasida va boshqalar) vujudga keladi. Migratsiya jarayonlarini tahlil qilganda, tadqiqotning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, har qanday mintaqaga kelganlar umumiy sonidan har bir boshqa mintaqalardan kelganlar oqimini ajratish mumkin.

Migratsion oqimlar, bir-biriga qarama-qarshi, ya’ni to‘g‘riga va orqaga bo‘linadi. Ular miqyosiga ko‘ra teng bo‘lmasligi mumkin. Bir biriga qarama-qarshi bo‘lgan oqimning o‘lchamiga ko‘ra kattasi hukmron migratsion oqim, ikkinchisi esa kamroq shiddatli, deb nomlanadi. Migratsiya jarayonlarini tahlil qilish, migratsiya yo‘nalishlarini aniqlash, mamlakatda migratsiya jarayonlarini ixchamlashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar qabul qilish uchun zarurdir. Bu migratsiya koeffitsiyentlari yordamida amalga oshiriladi.

Миграционный поток (англ. Migration flow) – это один из показателей направления миграции. Он представляет собой общее число мигрантов (или миграций), имеющих общие районы прибытия и выбытия в течение данного отрезка времени. Из основных миграционных потоков можно выделить внешние и внутренние миграции, а в их структуре образуется целый ряд конкретных потоков (например, из внешних – миграции в Россию или в Турцию, а из внутренних – сельско-городские миграции, внутри городской местности, т. е. между городами и поселками городского типа; внутри сельской местности, т. е. между сельскими поселениями и т.д.). При анализе миграционных процессов из общего числа прибывших в какой-либо регион можно выделить потоки прибывших из каждого другого региона, исходя из цели и задач исследования.

Миграционные потоки подразделяются на прямые и обратные, т.е навстречу друг другу. Они могут быть неравноценными по масштабам. Больший по размерам из двух встречных называется доминирующим миграционным потоком, а менее интенсивный – противоположным. Анализ миграционных потоков необходим для определения направлений миграции, принятия мер по рационализации миграционных процессов в стране. Он осуществляется при помощи коэффициентов миграции.