Migrant

Migrant (ingl. Migrant) (lotinchadan. migrans /migrantis/ – ko‘chib joylashmoq) –bu aholi migratsiyasini ilm fan sifatida keng ta’riflashda, turistik joylarga, rekratsion va ish maqsadida boshqa aholi punktiga qisqa safar uyushtiradigan, yohud muntazam (har kuni, har hafta) ikkita aholi manzilgohi o‘rtasida mokisimon almashinadigan, yohud turli muddatlarga (bir oy va undan ko‘p) doimiy yashash joyini boshqa joylarda vaqtincha ishlash uchun tashlab ketadi, yoki doimiy yashash uchun ko‘chib borib joylashadigan har qaysi inson migrant hisoblanadi. “Migrant” tor ma’noda — bu doimiy yashash joyini o‘zgartirib, boshqa joyga (aholi punkti) ko‘chib kelgan kishi. Migrantning oldingi yashab turgan aholi punktidan chiqib ketishi uning ichki ishlar organlari pasport stolida (avval – chiqish va ro‘yxatga qo‘yish) registratsiyasi o‘chirilishi bilan, ko‘chib kelishi esa yangi yashash joyiga doimiy registratsiya qilinishi bilan amalga oshiriladi. Birinchi holatda chiqib ketish, ikkinchi holatda kirib kelish varag‘i to‘ldiriladi.

Мигрант (англ. Migrant) (от лат. migrans /migrantis/ – переселяющийся) – при широком определении миграции населения как науки, мигрантом является каждый, кто совершает либо эпизодические поездки в другие населенные пункты или местности в туристических, рекреационных и деловых целях, либо регулярно (ежедневно, еженедельно) перемещается челночно между двумя поселениями, либо на различные сроки (месяц и более) покидает постоянные места жительства для временной работы в других местностях, или переселяется на постоянные местожительства. При узком определении «мигрант» — это переселенец в другую местность (населенный пункт), меняющий место постоянного жительства. Выезд мигранта из населенного пункта прежнего проживания сопровождается снятием его с регистрации, а прибытие на новое постоянное место жительства – регистрацией в паспортном столе органов внутренних дел (раньше – выписка и прописка). В первом случае заполняется листок убытия, а во втором – прибытия.