Mehnat migratsiyasi

Mehnat migratsiyasi (ingl. Labour migration) – bu ish qidirib topish va bandlik bilan bog‘liq hudud bo‘ylab odamlarning almashinishini o‘zida ifodalaydigan migratsiyaning bir turi. Bu mamlakat ichida va shu bilan birga mamlakatlar o‘rtasida amalga oshishi mumkin. Mehnat migratsiyasi mamlakat ichidadoimiy, ya’ni yashash joyini o‘zgartirishi bilan; yoki vaqtincha, ya’ni yashash joyini o‘zgartirmasdan (bunday holda mehnat migratsiyasining epizodik, mavsumiy, mayatniksimon shakllarini ajratish lozim) amalga oshishini taqozo etadi. Xalqaro mehnat migratsiyasi ham doimiy bo‘lishi mumkin, ya’ni doimiy yashash uchun bir davlatdan boshqa davlatga ko‘chishi bilan bog‘liq. Muddatiga ko‘ra cheklangan (bunday holda, nemischadan “mehmon ishchilar”, «gastarbeiter» termini ishlatiladi), kontrakt bo‘yicha; mavsumiy migratsiya, chegara oldi ishchilari migratsiyasi («frontalerlar»)da mehnat migratsiyasi vaqtincha xarakter kasb etadi.

Трудовая миграция (англ. Labour migration) – вид миграции, представляющий собой совокупность территориальных перемещений людей, связанный с занятостью и поисками работы. Может осуществляться в пределах страны, а также между странами. Трудовая миграция внутри государства может быть постоянной, т.е. сопровождаться сменой места жительства; или временной, т.е. не сопровождаться сменой места жительства (в этом случае можно выделить эпизодическую, сезонную, маятниковую формы трудовой миграции). Международная трудовая миграция также может носить постоянный характер, т.е. связана с переездом на постоянное место жительство из одной страны в другую. Временный характер носит трудовая миграция по контрактам, ограниченным во времени (в этом случае используется термин «gastarbeiter», от нем. – «гостевые рабочие»); сезонная миграция, миграция приграничных рабочих («фронтальеров»).