Mavjud aholi

Mavjud aholi (ingl. Available population) – aholini hisobga olishning asosiy toifasi bo‘lib, ro‘yxatga olish vaqtida doimiy yashashi yoki yashamasligidan qa’tiy nazar mazkur hududda bo‘lgan kishilarning umumlashgan yig‘indisi. Mavjud aholiga ro‘yxatga olish vaqtida ushbu hududda doimiy yashaydigan fuqarolar shuningdek, mazkur hududda vaqtinchalik yashab turgan aholi (6 oydan kam) va doimiy yashab qolish maqsadi bo‘lmagan (komandirovka, dam olish, mavsumiy ishlarga kelganlar va boshqalar) shaxslar kiradi. Mazkur hududda (aholi punktida) doimiy yashovchilarning vaqtincha (6 oydan ko‘p) yashash joyida bo‘lmaganlari mavjud aholi hisoblanmaydi. Shunday qilib, mavjud aholi soni quyidagiga teng:

MA =DA + VYA

– VB, bu yerda, DA – doimiy aholi;

VYA – vaqtincha yashovchilar;

VB – vaqtincha bo‘lmaganlar (yashamaydiganlar).

Наличное население (англ. Available population) – основная категория учета населения на момент переписи, объединяет совокупность людей, находящуюся на данной территории на момент переписи независимо от того, проживают ли они на ней постоянно или нет. На момент переписи к наличному населению относят всех постоянно проживающих на данной территории (в населенном пункте) граждан, а также – временно проживающих, то есть тех лиц, которые проживают на данной территории временно (менее 6 месяцев) и не имеют своей целью постоянное проживание (приехавшие в командировку, на отдых, сезонные работы и т.п.). К наличному населению не относятся временно (более 6 месяцев) отсутствующие постоянные жители данной территории (населенного пункта). Таким образом, численность наличного населения равна:

НН = ПН + ВП – ВО

где ПН – постоянное население;

ВП – временно проживающие;

ВО – временно отсутствующие.