Kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi

Kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi (ingl. Life expectancy) – agarda joriy yildagi o‘limning yosh koeffitsiyenti erkak yoki ayol umrining oxirigacha saqlanib qolganda, inson yashashi mumkin bo‘lgan qo‘shimcha yillarning o‘rtacha miqdorini hisoblash. Kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi-bu gipotetik ko‘rsatkich bo‘lib, u inson hayoti davomidagi o‘limning joriy ko‘rsatkichlari va o‘limning amaldagi o‘zgarishlariga (yaxshilanishiga) asoslanadi. Har bir odamning umr davomiyligi erkak va ayolning voyaga yetishi bilan o‘zgarib boradi va o‘lim tendensiyalari ham o‘zgaradi. Binobarin, kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi mohiyatan jins, yosh va irqiy tarkibiga bog‘liq ravishda farq qiladi, bu mezonlar, qoida tariqasida, har biri bo‘yicha alohida ko‘rsatiladi. Tug‘ilganda kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi salomatlik holatining yaxshi indikatori bo‘lib, umr ko‘rish davomiyligi barcha ko‘rsatkichlari ichida eng keng qo‘llaniladigani hisoblanadi.

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (англ. Life expectancy) – вычисление среднего числа дополнительных лет, которые человек мог бы прожить, если бы возрастной коэффициент смертности за данный год сохранялся до конца его или ее жизни. Ожидаемая продолжительность жизни – это гипотетический показатель, поскольку он основан на текущих показателях смертности и фактического изменения смертности (чаще улучшающегося) на протяжении жизни человека. Продолжительность жизни каждого человека меняется по мере того, как он или она становится старше, и меняются тенденции смертности. Поскольку ожидаемая продолжительность жизни также существенно различается в зависимости от пола, возраста и расы, эти категории, как правило, указываются по отдельности. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является хорошим индикатором состояния здоровья и используется наиболее широко из всех показателей продолжительности жизни.