Kasallanish

Kasallanish (ingl. Morbidity) – aholi orasida yoki uning ayrim guruhlarida kasalliklar yangi holatlarining tez-tez qaytalanishi. Kasallanish darajasi ma’lum hududda yashaydigan har 1000 ta yoki 100000 aholida birinchi marta namoyon bo‘lgan kasalliklar miqdori bilan baholanadi. Mukammal hisob nafaqat bu yildagi yangi kasalliklarni, balki, barcha, shu qatorda uzoq davom etadigan, o‘tgan yili aniqlangan va bu yilda yana murojaat qilish uchun bahona bo‘lgan kasalliklarni ham qamrab oladi. Bunday ko‘rsatkich kasallanishdan farqli o‘laroq tarqalganlik (og‘riqlilik), deb nomlanadi. Aholida har-xil turdagi kasallanishni ro‘yxatga olish va qayd etishning kamida uchta turi ajratiladi: umumiy kasallanish, yuqumli epidemik kasalliklar, muhim epidemik bo‘lmagan kasalliklar. Bundan tashqari, aholining kasallanishini tavsiflashda kasalxonada yotqizilgan (statsionardan chiqqan kasallik varaqasi bo‘yicha) kasallanish, deb nomlanadigan, shuningdek, vaqtincha mehnat qobiliyatini yo‘qotish bilan kasallanish xaqida ma’lumotlardan foydalanadilar. Kasalliklarning tarqalishi va kasallanish darajasi, shu bilan birga ularning dinamikasi, aholi salomatligi va sog‘liqni saqlash muassasalari ishlarining samaradorlik holati, davolash va profilaktika tadbirlarini rejalashtirish uchun asos bo‘ladigan ko‘rsatkichlardir.

Заболеваемость (англ. Morbidity) – частота новых случаев заболеваний населения в целом или в его отдельных группах. Уровень заболеваемости оценивается количеством впервые выявленных заболеваний на 1000, или 100000 жителей, проживающих на конкретной территории. Исчерпывающий учет охватывает не только новые случаи в данном году, но все заболевания, включая и те, которые протекают длительно, были выявлены в прошлом и послужили поводом для очередных обращений в данном году. Такой показатель, в отличие от заболеваемости, называют распространённостью (болезненностью). Выделяют, как минимум, три вида учета и регистрации различных видов заболеваемости населения: общую заболеваемость, инфекционными эпидемическими болезнями, важнейшими неэпидемическими болезнями. Помимо этого, для характеристики заболеваемости населения используют данные о так называемой госпитализированной заболеваемости (по картам выбывших из стационара), а также – о заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Уровень заболеваемости и распространенности заболеваний, а также их динамика – показатели состояния здоровья населения и эффективности работы учреждений здравоохранения, основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.