Ichki migratsiya

Ichki migratsiya (ingl. Internal migration) – bu aholining o‘z mamlakati ichida doimiy yashash joyini uzoq muddatga yoki bir umrga o‘zgartirishi bilan kechadigan aholi manzilgohlari o‘rtasidagi harakatini majmuali ifodalaydi. Ichki migratsiyaga industrlashtirish, urbanizatsiya jarayonlari, transport rivojlanishi sabab bo‘lmoqda. Uning asosiy oqimlari viloyatlararo, tumanlararo, va tumanlar ichida, ularning har birida esa-qishloq va shahar orasida, shaharlar o‘rtasida, qishloq aholi punktlari o‘rtasida va boshqalarda aholining qayta taqsimlanishi hisoblanadi. O‘zbekistonda aholining ijtimoiy va hududiy mobilligini rivojlantirish, qishloqda yashovchilarning kasbiy malakasini oshirish, mehnat resurslaridan to‘g‘ri foydalanishga ko‘maklashishda qishloqdan shaharga migratsiyasi asosan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ichki migratsiya qoidalarga binoan miqyosi bo‘yicha, tashqi migratsiyadan kamroq emas, hatto undan oshib ketadi.

Внутренняя миграция (англ. Internal migration) – представляет собой комплекс межпоселенных передвижений населения в пределах своей страны, сопровождающихся с переменой постоянного места жительства на длительное время или навсегда. Внутренняя миграция обусловлена процессами индустриализации, урбанизации, развитием транспорта. Основными потоками ее являются переселения межобластные, межрайонные, внутрирайонные, а в каждом из них – между селом и городом, между городами, между сельскими населенными пунктами и т.д. В Узбекистане особенно важное значение имеет миграция из села в город, которая способствует рационализации использования трудовых ресурсов, профессионально-квалификационному росту сельских жителей, развитию территориальной и социальной мобильности населения. Внутренние миграции, как правило, по масштабам не меньше, чем внешние, и даже превосходят их.