Ichki migratsiya

Ichki migratsiya – kishilarning (vaqtincha yoki doimiy) mamlakatning bir hududidan boshqa hududga yashash joyini o‘zgartirish maqsadida ko‘chib yurishi