Go‘daklar o‘limi

Go‘daklar o‘limi (ingl. Infant mortality) – bir yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘limi. Butun jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga binoan go‘daklar o‘limiga, nafaqat aholi salomatligining yetakchi indikatorlari soni, balki, butun hayot darajasi, shu bilan birga, sog‘liqni saqlash tizimining ishidagi sifat ko‘rsatkichlari ham kiradi. Go‘daklar o‘limi koeffitsiyentlarini hisoblash uchun bir necha usullar qo‘llaniladi. Bundan eng ko‘p tarqalgani bir yilda vafot etgan 1 yoshgacha bo‘lgan bolalar sonining shu taqvim yilida tirik tug‘ilganlar soniga nisbatining promilleda ifodalangani. Binobarin, go‘daklar o‘limining yuqori darajasida, o‘tgan yilda tug‘ilgan bolalarning yetarlicha ko‘p qismi ushbu yilda vafot etadi, ya’ni postneonatal o‘lim yuqori bo‘ladi. Bunday holatda, joriy yildagi 1 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘limi umumiy miqdorini, muayyan koeffitsiyentlarni qo‘llagan holda ushbu yilda va o‘tgan yilda tug‘ilganlar sonining yig‘indisiga nisbati go‘daklar o‘limini baholashning eng aniq metodikasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Младенческая смертность (англ. Infant mortality) – смертность детей в возрасте до года. Младенческая смертность в соответствии с рекомендациями ВОЗ, относится к числу ведущих индикаторов не только здоровья населения, но и в целом уровня жизни, а также качества работы системы здравоохранения. Для расчета коэффициентов младенческой смертности применяют несколько методов. Наиболее распространенным является отношение числа детей, умерших в данном году в возрасте до 1 года, к числу родившихся живыми в том же календарном году, выраженному в промилле. Однако, при высоких показателях младенческой смертности, в данном году умирает довольно большая часть детей, родившихся в прошлом году, т.е. велика постнеонатальная смертность. В этом случае более точной методикой оценки младенческой смертности является отношение числа детей, умерших в данном году в возрасте до 1 года, к сумме числа детей, родившихся в данном и предыдущем году с определенными коэффициентами.