Doimiy aholi

Doimiy aholi (ingl. Resident/Permanent population) – bu ro‘yxatga olish vaqtida aholini hisobga olishning asosiy toifasi bo‘lib, ma’lum bir hududda doimiy yashovchilar, shu bilan birga, vaqtincha yashamayotgan fuqarolar, ya’ni ularning yo‘q bo‘lgan vaqti 6 oydan oshmagan odamlar to‘plamini o‘zida ifoda etadi. Bu termin yangi o‘zlashtirilgan rayonlar aholisini differensiyalash uchun qo‘llaniladi. Ushbu rayonlar aholisining shakllanishida sezilarli salmog‘i migratsiyaga ham tegishli bo‘ladi. Aholi uzoq yillar barqaror bo‘lmaydi va migratsiyada jadal ishtirok etishadi. Bundan tashqari uning ma’lum bir qismi o‘troqlashadi va doimiy yashovchilar tarkibiga o‘tadi.

Постоянное население (англ. Resident/Permanent population) – это основная категория учета населения при переписи, представляющая собой совокупность людей, постоянно проживающих на данной территории, а также – временно отсутствующих граждан, если время их отсутствия не превышает 6 месяцев. Этот термин применяют для дифференциации населения районов нового освоения. В этих районах в формировании населения значительный удельный вес принадлежит миграции. Население долгие годы остается нестабильным и интенсивно мигрирует. Тем не менее, его определенная часть оседает и переходит в состав постоянных жителей.