Depopulyatsiya

Depopulyatsiya tug‘ilishning darajasining pasayishi, o‘limning ko‘payishi natijasida aholi mutloq sonining kamayish jarayonidir. Depopulyatsiya – biror-bir mamlakat yoki hudud aholisining mutlaq soni aholining kamaygan takror ishlab chiqarish oqibati sifatida  muntazam kamayishi, bunda keyingi avlod avvalgisiga nisbatan kamroq bo‘lgan holat (o‘lim tug‘ilishdan ortadi, yuqori emigratsiya, ko‘plab insonlar o‘limini keltirib chiqaruvchi vaziyatlar ham mavjud — masalan urush). Depopulsiya nafaqat aholi sonini qisqartiradi, balki demografik tarkibning  turli elementlari o‘rtasida sonlar mutanosibligini ham o‘zgartiradi. Tug‘ilish  tezkor o‘sib borishining  imkoni yo‘qligi tufayli kamayib borayotgan mamlakatlar hukumatlari aholining kamayish  oqimini tashqaridan qoplashga, ya’ni immigratsiyaning ko‘lami va sur’atini  tartibga solishga majbur bo‘ladilar. Depopulsiya pensiya tizimining yemirilishiga  olib kelishi mukin, bu esa o‘z navbatida keskin siyosiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Muammoning asosiy yechimi  bugungi kunda  depopulyatsiya va  oilaviy inqirozning salbiy oqibatlarini  neytrallashtirish hisoblanadi – xususan,  bolali oilalarni rag‘batlantirish va o‘limni qisqartirish, shuningdek  yoshlarga uy-joy, ijtimoiy imtiyozlar bilan ta’minlash orqali oilani yaratishga yordam ko‘rsatishdir.