Depopulyatsiya

Depopulyatsiya (ingl. Depopulation) – mamlakatlar va hududlar aholisi mutloq sonining kamayishi yoki uning qisqargan aholi takror barpo bo‘lishi, bunda kelayotgan avlod vakillari o‘zidan oldingi avlod vakillaridan kam bo‘ladi. Aslida agar o‘limning umumiy koeffitsiyenti tug‘ilishning umumiy koeffitsiyenti kattaligidan ortib ketsa, depopulyatsiya boshlanadi, ya’ni aholining kamayishi kuzatiladi. “Depopulyatsiya” atamasi odatda aholi takror barpo bo‘lishi tartibini bildirib, aholi takror barpo bo‘lishi netto koeffitsiyenti qiymati birdan kam bo‘lganligini ifodalaydi. Ijtimoiy-iqtisodiy adabiyotlarda depopulyatsiya demografik inqirozning bir ko‘rinishi sifatida talqin etiladi. Depopulyatsiya shuningdek, urushlar, epidemiyalar, halokatli talofatlar tufayli ham sodir bo‘lishi mumkin.

Депопуляция (англ. Depopulation) – уменьшение абсолютной численности населения страны или территории, либо суженное его воспроизводство, при котором численность последующих поколений меньше предыдущих. Реально депопуляция наступает, если величина общего коэффициента смертности превышает величину общего коэффициента рождаемости, то есть наблюдается убыль населения. Термином «депопуляция» обычно обозначают режим воспроизводства населения, характеризующийся величиной нетто-коэффициента воспроизводства населения меньше единицы. В социальноэкономической литературе под депопуляцией подразумевают одну из форм демографического кризиса. Депопуляция может быть вызвана также войнами, эпидемиями, стихийными бедствиями.