Deometriya

Deometriya – (yunonchadan olingan bo‘lib  “demos” aholi va “metreo” o‘lchayman) matematik usullarni demografiyaga qo‘llash orqali demografik jarayonlarni o‘lchash.