Demografiya

(Ingl Demography, Demographics) – (yunonchadan “demos” – xalq, aholi va “grafiya” – tasvirlash, yozish)-aholi takror barpo bo‘lish qonuniyatlari, uning migratsiyasi va ijtimoiy rivojlanishning turli bosqichlarida ularning namoyon bo‘lish xususiyatlari haqidagi fan. Zamonaviy demografiya XX asrning ikkinchi yarmiga kelib rivojlandi, u aholishunoslikni o‘zini-o‘zi tashkil etuvchi tizim sifatida, undagi aholi takror barpo bo‘lishini esa har qanday ijtimoiy rivojlanishda yetakchi rol o‘ynaydigan nisbatan mustaqil jarayon sifatida qaraydi. Demografiya aholini avlodlar almashinuvi jarayonida sifatining o‘zgarishi bilan o‘zini takror barpo qiladigan insonlar tarzda o‘rganadi. Shuning uchun uning o‘rganish obyektlariga aholi takror barpo bo‘lish jarayonlari hamda nikoh va oila ijtimoiy institutlari kiradi.

Демография       (англ.   Demography, Demographics) – (от греч. demos – народ и grapho – пишу) – наука о закономерностях воспроизводства населения, его миграции и особенностях их проявления на различных этапах общественного развития. Современная демография сложилась к середине ХХ века, она   рассматривает      народонаселение     как самоорганизующуюся       систему,      а          его воспроизводство       –       как       относительно самостоятельный         процесс,         играющий ведущую роль в развитии любого общества. Демография            изучает           население       как человеческую популяцию, воспроизводящую себя     в     процессе     смены     поколений     с изменением их качества. Поэтому к объектам её изучения относятся социальные институты брака и семьи и процессы воспроизводства населения.