Demografik yuk koeffitsiyenti

Demografik yuk koeffitsiyenti (ingl. Age dependency ratio) – mehnatga layoqatsiz yoshdagi aholi sonining (15 yoshgacha va 65 yoshdan kattalar) mehnatga layoqatli yoshdagi (15 yoshdan 64 yoshgacha) aholi soniga nisbatini o‘zida ifoda etadi.

Demografik yuk koeffitsiyentidan ko‘p hollarda mehnatga layoqatli yosh chegarasidan tashqarida bo‘lgan ayrim kishilar u yoki bu mahsulotni ishlab chiqarishda ishtirok etishi va ayni vaqtda iqtisodiy faollik yoshidagi shaxs bo‘la turib amalda esa iqtisodiy qaram hisoblanishiga qaramasdan, mehnatga layoqatli aholiga tushadigan iqtisodiy yuk ko‘rsatkichi sifatida foydalaniladi.

Tug‘ilish darajasi juda yuqori bo‘lgan davlatlarning umumiy aholi sonida bolalar ulushining kattaligi bois, odatda eng katta demografik yuk koeffitsiyentiga ega bo‘lishadi. Demografik yuk koeffitsiyenti ba’zan yuqori yoshdagi (65 yosh va undan katta aholi sonining 15 dan 64 yoshgacha yoshdagi aholiga nisbati) shaxslarda demografik yuk va qaramoqda bo‘lgan bolalar (15 yoshgacha bo‘lgan yoshdagi aholining 15 dan 64 yoshgacha bo‘lgan yoshdagi aholiga nisbati) yukiga bo‘linadi.

(Izoh: O‘zbekistonda mehnatga layoqatli aholining yosh chegaralari ayollar uchun 16-54yosh va erkaklar uchun 16-59 yoshbelgilangan)

Коэффициент демографической нагрузки (англ. Age dependency ratio) – представляет собой отношение численности населения нетрудоспособного возраста (до 15 лет и старше 65 лет) к численности населения трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет).

Коэффициент демографической нагрузки часто используется как показатель экономической нагрузки, которую вынуждена нести трудоспособная часть населения, даже несмотря на то, что некоторые люди, которые находятся вне границ трудоспособного возраста, на самом деле производят ту или иную продукцию, и, в то время как лица, находящиеся в возрастах экономической активности, фактически являются экономически зависимыми.

Страны с очень высоким уровнем рождаемости обычно имеют самые высокие коэффициенты демографической нагрузки из-за большой доли детей в общей численности населения.

Коэффициент демографической нагрузки иногда подразделяется на демографическую нагрузку лиц старшего возраста (отношение числа населения в возрасте от 65 лет и старше к населению в возрасте от 15 до 64 лет) и нагрузку находящихся на иждивении детей (отношение населения в возрасте до 15 лет к населению в возрасте от 15 до 64 лет).

(Примечание: В Узбекистане возрастные границы трудоспособного населения для женщин 16- 54 лет, для мужчин 16-59 лет)

(Пособие по народонаселению, 6-ое изд. – 2011 г./ пер. с англ. М. Статкомитет СНГ, ЮНФПА, 2015. – стр.5).