Demografik xavfsizlik (ingl. Demographic security)

Bu hayot jarayonini va avlodlarning to‘xtovsiz ravishda tabiiy qayta tiklanishini, tashqi omillarning asossiz ta’sirisiz aholi takror barpo bo‘lishi uchun yetarli bo‘lgan shunday demografik jarayonlarni, davlatning geosiyosiy qiziqishlarini inson resurslari bilan taminlashni himoyalanganlik holatidir. Aholi bu yerda asosiy obyekt sifatida namoyon bo‘lib, u siz siyosiy, harbiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va milliy xavfsizlikning boshqa turlari amaliy ahamiyatga ega emas. Insonlargagina faqat tegishli bo‘lgan har qanday tahdidlarning real ko‘rinishi, natijada, jamiyat hayotiga salbiy ta’sir etishi mumkin. Binobarin, demografik xavfsizlik obyektiv sabablarga ko‘ra, fanlararo tushunchalar (kategoriyalar, toifalardan) sirasidan bo‘lib, jamiyatda sodir bo‘ladigan barcha hodisa va jarayonlarga o‘zaro ta’sir etadi. Shu nuqtai nazardan, demografik xavfsizlik–davlatning milliy qiziqishlariga mos keladigan va uning yaxlitligini, mustaqilligini, suverenitetini va mavjud geosiyosiy mavq’eini saqlashdagi aholining faoliyat ko‘rsatishi va ko‘payishi, huddi shunday aholining yosh-jins va etnik ko‘rsatkichlarini o‘zida ifoda etadi.

Quyidagi tahdid turlari demografik xavfsizlikning asosiy jihatlari hisoblanadi, xususan:

 • Aholi soni:
 • ­ depopulyatsiya;
 • ­ aholi sonining haddan tashqari o‘sishi; ­
 • aholi zichligining o‘ta yuqori yoki pastligi;

Aholi joylanishi:

 • ­ aholining hududiy taqsimlanishidagi keskin muvozanatsizlik;
 • ­ mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategik maqsadlari va aholi punktlari joylanishining amalda nomutanosibligi;

Aholi tuzilishi:

 • ­ aholi qarishi;
 • ­ aholi o‘ta yoshligi;
 • ­ nikoh-oila va jins ko‘rsatkichlari bo‘yicha aholi tarkibidagi sezilarli nomutanosiblik;

Aholining tabiiy harakati:

 • ­ aholi tug‘ilishining o‘ta yuqori yoki pastligi;
 • ­ aholi o‘limining haddan tashqari yuqoriligi;
 • ­ aholi tabiiy ko‘payishi manfiyligi;

Aholi migratsiyasi:

 • ­ yashovchilarning boshqa mintaqalarga yoki mamlakatdan tashqariga ommaviy ketishi;
 • ­ migrantlarning jadal ko‘chib kelishi; ­ noqonuniy migratsiya va boshqalar.

Демографическая безопасность (англ. Demographic    security)          –          защищенность процесса         жизни         и         непрерывного естественного      возобновления       поколений, такое состояние демографических процессов, которое            достаточно     для     воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения людскими ресурсами        геополитических        интересов государства. Население      выступает      в      качестве основополагающего объекта, без которого политическая,       военная,       экономическая, социальная,       культурная     и     прочие      виды национальной      безопасности      не      имеют практического               смысла.               Только применительно     к     людям     любая     угроза приобретает реальные очертания, вследствие возможного     негативного     воздействия    на жизнь             общества.             Следовательно, демографическая            безопасность            по объективным             причинам             является междисциплинарной                        категорией, взаимодействующей со всеми явлениями и процессами, протекающими в обществе. В                    этом                 контексте             демографическая безопасность             представляет собой функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, соответствующих национальным интересам         государства   и          состоящих      в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и сохранения существующего геополитического статуса.

Основными аспектами демографической безопасности    являются        следующие     виды угроз, в части:

Численности населения:

 • – депопуляция;
 • – чрезмерный         рост         численности населения;
 • – крайне низкая или высокая плотность населения;

Размещения населения:

 • – резкие               диспропорции                в территориальном распределении населения;
 • – несоответствие                  фактического расселения населения и стратегических целей социально-экономического развития страны;

Структуры населения:

 • – старение населения;
 • – чрезмерно молодая популяция;
 • – значительные диспропорции в составе населения          по        полу    и          семейно-брачным показателям;

Естественного движения населения:

 • – чрезмерно      низкая       или      высокая рождаемость населения;
 • – исключительно высокая смертность населения;
 • – отрицательный естественный прирост населения;

Миграции населения:

 • – массовый отток жителей в другие регионы или за пределы страны;
 • – ускоренный приток мигрантов; – нелегальная миграция и др.