Demografik vaziyatni monitoring qilish tizimining asosiy tamoyillari

Demografik vaziyatni monitoring qilish tizimining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:
-joriy o‘zgarishlar haqidagi ma’lumotlarni kuzatishning uzluksizligi;
– tizimni doimiy kuzatish;
– tadqiq etilayotgan indikatorlarni vaqtga ko‘ra taqqoslash.