Demografik statistika

Demografik statistika (ingl. Demographic statistics, Population statistics) – aholi soni, tarkibi, joylanishi, takror barpo bo‘lishi va demografik jarayonlarni tavsiflovchi ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tahlil etish. Demografik statistika aholi va demografik hodisalarni (tug‘ilish, o‘lim, nikoh va ajralish) statistik kuzatuv usullari, shu bilan birga aholi ro‘yxati o‘tkazish, demografik hodisalar va migratsiyaning joriy hisobi usullarini ishlab chiqadi. Mamlakatlar yoki uning mintaqalari aholisining holati, ya’ni uning soni, yoshi, jinsi, nikoh holati bo‘yicha taqsimlanishi hamda boshqa belgilari xaqidagi ma’lumotlari aholi ahvolining lahzalik suratini beradigan aholi ro‘yxati asosida olinadi. Aholi takror barpo bo‘lish xaqidagi, ya’ni oqibatida, aholining soni va tarkibi o‘zgaradigan demografik hodisalar soni to‘g‘risidagi ma’lumotlar, oilada yoki inson hayotida o‘tgan hodisalarning hisobini olib boradigan maxsus tashkil etilgan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish yo‘li bilan olinadi. Yashash joyini o‘zgartirish holatlari joriy tartibda ko‘chish arafasida (kelish varaqasi, chiqish varaqasi, chegaralarni kesib o‘tishda qayd etish) yoki ro‘yxatga olish vaqtida oldin yashash joyini o‘zgartirganligi to‘g‘risida berilgan savol yordamida hisobga olib boriladi. Ayrim davlatlarda doimiy ro‘yxatlar yoki barcha demografik hodisalar ro‘y berishi bilanoq qayd etiladigan aholi registrlari yuritiladi. Demografik statistika ma’lumotlari, shu bilan birga, aholi soni va tarkibining istiqbolini hisoblash va joriy hisoblari, demografik ma’lumotlarni to‘plash va qayta ishlashni amalga oshirish ham asosan davlat statistika xizmatida yig‘iladi va qayta ishlanadi. Demografik statistika ma’lumotlari statistik to‘plamlarda, byulletenlarda chop etiladi. Dunyo mamlakatlari bo‘yicha aholi va uning takror barpo bo‘lishi xaqidagi asosiy ma’lumotlar BMTning demografik yilnomalarida muntazam chop etib boriladi.

Демографическая статистика (англ. Demographic statistics, Population statistics) – сбор, обработка и анализ данных, характеризующих демографические процессы и население, его численность, состав, размещение и воспроизводство. Демографическая статистика разрабатывает методы статистического наблюдения населения и демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов) в том числе методы проведения переписей населения, текущего учета демографических событий и миграции. Данные о состоянии населения страны или её регионов, то есть о его численности и распределении по полу, возрасту, брачному состоянию и другим признакам, получают на основе переписей, которые дают моментальную фотографию состояния населения. Данные о воспроизводстве населения, то есть о числе демографических событий, вследствие которых меняется численность и состав населения, получают путем специально организованной регистрации актов гражданского состояния, фиксирующих прошлые события в жизни человека или семьи. Факты перемены места жительства учитываются в текущем порядке при переезде (листок убытия, листок прибытия, регистрация при пересечении границы), либо при переписи с помощью вопроса об изменении места жительства в прошлом. В некоторых странах ведутся постоянные списки, или регистры населения, в которых все демографические события фиксируются по мере их наступления. Данные демографической статистики собираются и обрабатываются в основном государственной статистической службой, которая также осуществляет сбор и обработку демографических данных, текущие расчеты и перспективные исчисления численности и состава населения. Данные демографической статистики публикуются в статистических сборниках, бюллетенях. Основные данные о населении и его воспроизводстве по странам мира регулярно публикуются в демографических ежегодниках ООН.