Demografik siyosat

(Ingl. Demographic policy) – aniq belgilangan ijtimoiy sohalarga, shu jumladan demografik jarayonlarga maqsadli yo‘naltirilgan ta’sir etish vositasi (mexanizm). Demografik siyosat deganda, hokimiyat tuzilmalari darajasida umumqabul qilingan g‘oyalar tizimi tushuniladi va konseptual tarzda birlashtirilgan vositalar yordami bilan davlat, shuningdek, boshqa jamoat institutlari mamlakatning hozirgi hamda kelgusi rivojlanish bosqichlarida aniq maqsadlarga erishishni o‘z zimmasiga oladilar. Demografik siyosat umumiy ijtimoiy siyosatning bir qismi hisoblanadi. Konsepsiya va harakatlar dasturi (rejalar) demografik siyosatning ikki ajralmas, holbuki, mazmuni bo‘yicha turlicha bo‘lgan qismlarini tashkil etadi. Konsepsiya huquqiy va mafkuraviy makonni tashkil etadi, uning doirasida tug‘ilish, umr davomiyligi, migratsiya va demografik rivojlanishni tartibga solishning boshqa yo‘nalishlari bo‘yicha dasturiy hujjatlar shakllantirilishi mumkin. Konsepsiyadan farqli ravishda harakatlar dasturi yoki rejalari – bu demografik siyosat maqadlariga erishishga xizmat qiluvchi huquqiy, iqtisodiy, mafkuraviy va tashkiliy tartibdagi tadbirlar majmuidir. Bu dasturlar demografik rivojlanishning barcha tarkibiy qismlarini qamrab oluvchi yagona, hamda alohida tug‘ilish, salomatlik, umr davomiyligi va aholi migratsiyasi sohalaridagi vazifalarni amalga oshirish uchun maxsus mo‘ljallangan bo‘lishi mumkin. Xususan ushbu tadbirlar o‘lim, birinchi o‘rinda bolalar va mehnatga layoqatli yoshidagi aholida barvaqt va oldi olinishi mumkin bo‘lgan o‘lim hodisalarini bartaraf etish orqali aholi umr ko‘rish davomiyligini oshirish; kasallanish va jarohatlanish qisqarishi negizida sog‘lom (faol) hayot davomiyligini uzaytirish; surunkali kasallar va nogironlarni ularning mavjud (qolgan) salomatlik salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun sharoit yaratish yo‘li orqali hayot sifatini yaxshilashga yo‘naltirilgan bo‘lishi mumkin.

Демографическая    политика       (англ. Demographic policy) – инструмент (механизм) целенаправленного воздействия на вполне определенные         социальные,         в         т.ч. демографические             процессы.             Под демографической      политикой      понимается система общепринятых на уровне властных структуридей и концептуально объединенных средств, с помощью которых государство, а также               другие     общественные     институты, предполагают      достижение      определенных целей как для данного, так и последующего этапов развития страны. Демографическая политика является частью общей социальной политики. Двумя       неотъемлемыми,        хотя       и различными         по    смыслу,         частями демографической         политики         являются концепция и программы (планы) действий. Концепция составляет то правовое и идеологическое            пространство,            в          рамках которого могут формироваться программные документы        по      вопросам          рождаемости, продолжительности жизни, миграции и иных направлений                                регулирования демографического развития. В отличие от концепции, программы или плана действий – это комплексы мероприятий правового, экономического, идеологического и организационного порядка, с помощью которых достигаются цели демографической политики.  Эти      программы     могут  быть едиными, охватывая мероприятия по всем компонентам демографического развития, и специальными,        предназначенными        для реализации задач в сферах рождаемости, здоровья,            продолжительности      жизни         и миграции       населения.   Конкретно       эти мероприятия могут быть направлены на рост продолжительности жизни населения за счет реализации резервов преждевременной и предотвратимой      смертности,      в       первую очередь,     в     трудоспособных     и     детских возрастах; увеличение продолжительности здоровой     (активной)     жизни,     на     основе сокращения       заболеваемости       и       травм; улучшение     качества     жизни     хронически больных и инвалидов путем предоставления им условий для реализации имеющегося (остаточного)          потенциала          здоровья.