Demografik portlash


Demografik portlash (ingl. Population/Demographic explosion) – demografik o‘tishni bildiruvchi aholini takror barpo bo‘lishining oraliq turini o‘rnatilishi natijasida aholi sonining o‘sishini keskin tezlashishi. Odatda, bu davrda o‘lim darajasining pasayishi tug‘ilishning pasayishidan ancha ustundir, natijada aholining jadal o‘sishi kuzatiladi, va bu holat jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining obyektiv talablari bilan bog‘liq bo‘lmasligi mumkin.

Demografik portlash vaqtinchalik hodisa. Demografik o‘tish davrida tug‘ilish va o‘lim turlari va tartibining buzilgan muvofiqligi qayta tiklanadi, aholining takror barpo bo‘lishining oraliq turi asosiyga o‘zgaradi va demografik portlash to‘xtaydi.

Демографический взрыв (англ. Population/Demographic explosion) – резкое ускорение роста численности населения вследствие установления промежуточного типа воспроизводства населения, обозначающее демографический переход. Как правило, в этот период снижение смертности значительно опережает снижение рождаемости, что приводит к ускоренному увеличению численности населения, которое может быть не связано с объективными требованиями социально-экономического развития общества.

Демографический взрыв – временное явление. По мере демографического перехода нарушенная согласованность типов и режимов рождаемости и смертности восстанавливается, промежуточный тип воспроизводства населения сменяется основным и демографический взрыв прекращается.