Demografik piramida

Demografik piramida (yosh – jins piramidasi) (ingl. Population pyramid, “age-sex pyramid”) – aholining yosh va jins tarkibini ko‘rsatadi. Piramidaning gorizontal kesimi har bir yosh guruhidagi erkak va ayol nisbati yoki sonini o‘zida ifoda etadi. Barcha yosh-jins guruhlari yig‘indisi 100 foiz aholini beradi. Har yili tug‘ilganlarning yangi kogortasi paydo bo‘ladi, so‘ngra piramidaning eng quyi qismiga kelib qo‘shiladi, uning ustida joylashgan kogortalar esa o‘z-o‘zidan yuqoriga siljiydi. Kogortalar qarigan sari ular muqarrar ravishda o‘lim natijasida kogorta a’zolarini yo‘qotadilar va migratsiya natijasida kogorta a’zolarini qo‘shib olishlari yoki yo‘qotishlari mumkin. Yuqori yosh guruhlarida qarish jarayoni tezlashadi, bu barcha yoshdagi piramidalarning cho‘qqilari torayishiga olib keladi. Bunday piramidalar bir qarashdayoq aholi demografik tarkibi haqida ko‘p narsani aytib berishi mumkin. Masalan, ayollar katta yosh guruhlarida (aksariyat davlatlarda ayollar erkaklardan ko‘proq yashaydi) sezilarli ko‘pchilikni tashkil etadi.

Демографическая пирамида (возрастно-половая пирамида) (англ. Population pyramid, “age-sex pyramid”) – показывает возрастную и половую структуру населения. Горизонтальные срезы пирамид представляют собой численность или соотношение мужчин и женщин в каждой возрастной группе. В сумме, все половозрастные группы дают 100% населения. Каждый год появляется новая когорта родившихся, которая добавляется к нижней части пирамиды, а располагающиеся над ней когорты тем самым сдвигаются вверх. По мере старения когорт, они неизбежно теряют умерших членов когорты и могут получить или же потерять членов когорты вследствие миграции. В старших возрастных группах процесс старения ускоряется, что ведет к сужению вершин всех возрастных пирамид. Подобные пирамиды могут многое рассказать о демографической структуре населения с одного взгляда. Так, например, женщины составляют значительное большинство в старших возрастных группах (то есть в большинстве стран женщины живут дольше мужчин). (Пособие по народонаселению, 6-ое изд. – 2011 г./ пер. с англ. М. Статкомитет СНГ, ЮНФПА, 2015, – стр. 5).