Demografik o‘tish

Demografik o‘tish deganda, aholi takror barpo bo‘lishining bir turidan ikkinchi turiga o‘tishi tushuniladi. Masalan, demografik jarayonlarning o‘zgarishi tufayli aholi kengaygan takror barpo bo‘lishdan oddiy yoki toraygan takror barpo bo‘lishga o‘tadi.