Demografik o‘tish

 (Ingl. Demographic transition) – zamonaviy demografiyada aholi takror barpo bo‘lish turlari almashinishini izohlash uchun qo‘llaniladigan konsepsiya. XIX asrning oxiriga kelib, insonlarda tug‘ilish va o‘lim darajasi biologik qonuniyatlar bilan emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan belgilanadi, shu bilan birga tarixiy rivojlanish jarayonida aholi takror barpo bo‘lishi turlarida chuqur sifatiy o‘zgarishlar yuz beradi. Aholi takror barpo bo‘lishi turlarining toifasi va o‘zining zamonaviy ko‘rinishi ijtimoiy rivojlanishning hozirgi bosqichiga xos bo‘lgan demografik jarayonlar (tug‘ilish, o‘lim, nikoh) jadalligining umumiyligini o‘z ichiga oladi. BMTning demografik prognozlarida demografik o‘tishning 4 ta bosqichi ajratilib ko‘rsatiladigan sxemadan foydalaniladi, uning yakuniy natijasi sifatida aholi soni o‘sishi barqarorlashadi. Birinchi bosqichda o‘lim koeffitsiyenti pasayishi tug‘ilish koeffitsiyenti pasayishidan o‘zib ketadi, natijada, aholi tabiiy ko‘payish koeffitsiyenti eng yuqori darajaga ko‘tariladi. Ikkinchi bosqichida o‘lim koeffitsiyenti kamayishda davom etib, eng quyi darajaga yetadi, biroq tug‘ilish koeffitsiyenti undan ham tezroq kamaygani bois, aholining o‘sishi asta sekinlashadi. Uchinchi bosqich uchun aholi qarishi bilan bog‘liq bo‘lgan o‘lim koeffitsiyentining ko‘tarilishi va ayni vaqtda tug‘ilishning kamayishi xos bo‘ladi. Uchinchi bosqichning oxiriga kelib, tug‘ilish koeffitsiyenti oddiy aholi takror barpo bo‘lishi darajasiga yaqinlashadi, o‘lim koeffitsiyenti esa bu darajadan pastligicha qoladi. To‘rtinchi fazada o‘lim koeffitsiyenti ko‘tariladi, tug‘ilish koeffitsiyenti bilan yaqinlashadi, demografik barqarorlashish jarayoni yakuniga yetadi.

Demografik o‘tish konsepsiyasi quyidagi tezislarga asoslangan:

  • 1) barcha jamiyatlarda tug‘ilishning turi iqtisodiy jihatdan ratsional bo‘lib, oila turi va oiladagi iqtisodiy munosabatlar tabiati bilan belgilanadi;
  • 2) agrar iqtisodiyot umumiy iqtisodiy faoliyat asosida birlashgan yaqin qarindoshlar guruhidan iborat katta oilaga asoslanib, bunday oilada ne’matlar oqimi kichik avlodlardan kattalarga tomon yo‘naltiriladi, bu esa tug‘ilish o‘sishining iqtisodiy asoslanishini ta’minlaydi.
  • 3) industrial iqtisodiyot oilani jamiyatning asosiy iqtisodiy bo‘g‘ini sifatidagi vazifasidan mahrum etadi, oila nuklear oilaga aylanadi va bu farzandsizlikni keltirib chiqaradi;
  • 4) an’anaviyo‘ziga xos tug‘ilish turiga ega bo‘lgan katta oila, ijtimoiy ishlab chiqarishning industrial shakllanishiga moslasha oladi.

Demografik o‘tish to‘g‘risidagi tasavvurda aholi takror barpo bo‘lishi tarixiy turlarining ijtimoiy jihatdan asoslangan almashinuvi sifatida qaralishi – bu demografiya fanidagi muhim nazariy yo‘nalishi hisoblanadi, ammo demografik mayli, tizimi, sharoitlarini va o‘z navbatida, muayyan ijtimoiy va iqtisodiy omillardan kelib chiqqan holda, aholi takror barpo bo‘lishi turlari shakllanishini tushuntirib beruvchi umum tan olingan yo‘riqnomaga ega emas.

Демографический        переход       (англ. Demographic    transition)      –          концепция, применяемая в современной демографии для объяснения смены типов воспроизводства населения. К концу XIX-го века было установлено, что уровни рождаемости и смертности людей обусловливаются          не         биологическими законами,          а       социально-экономическими условиями,        при        этом        в       процессе исторического развития происходят глубокие качественные              изменения              типов воспроизводства населения. Категория       типа       воспроизводства населения и в своем современном виде включает                      свойственное      данному      этапу общественного            развития          единство интенсивности демографических процессов (рождаемости, смертности, брачности). В демографических прогнозах ООН используется схема, которая выделяет 4 фазы демографического        перехода,       конечный результат которого – стабилизация населения. В первой фазе снижение коэффициента смертности             опережает           снижение коэффициента рождаемости, в результате чего коэффициент      естественного         прироста увеличивается до наибольшего значения. Во второй   фазе коэффициент      смертности продолжает        снижаться        и                  достигает наименьшего     значения,     но     коэффициент рождаемости снижается еще быстрее, в силу чего       прирост       населения       постепенно замедляется. Для третьей фазы характерно повышение        коэффициента        смертности, обусловленное демографическим старением, и        одновременно      замедление      снижения рождаемости.       К       концу       этой          фазы коэффициент рождаемости приближается к уровню простого воспроизводства населения, а коэффициент смертности остается ниже этого уровня. В четвертой фазе коэффициент смертности       повышается,       сближаясь             с коэффициентом        рождаемости,        процесс демографической стабилизации завершается. Концепция демографического перехода основана на следующих тезисах:

  • 1) тип       рождаемости       экономически рационален во всех обществах и определяется типом семьи и природой экономических отношений в семье;
  • 2) аграрная     экономика     основана     на большой            семье,     представляющей   собой группу              близких              родственников, объединенных     совместной     экономической деятельностью, при которой потоки благ направлены        от     младших     поколений     к старшим, что обусловливает экономическую детерминированность роста рождаемости;
  • 3) индустриальная экономика лишает семью функции основной ячейки общества, которая                    становится       нуклеарной,       что предопределяет бездетность;
  • 4) традиционно      большая      семья     со свойственным ей типом рождаемости может адаптироваться к условиям индустриальной организации общественного производства.

Представление      о      демографическом переходе,          как      об          общественной обусловленной смене исторических типов воспроизводства населения, является важным теоретическим направлением демографии, но не           имеет     общепризнанной     конструкции, объясняющей                     предопределенность демографического              поведения           и, следовательно, условий формирования типа воспроизводства населения, от конкретных экономических     и     социальных     факторов.