Demografik imkoniyatlar darchasi

(Ingl Demographic window of opportunity) – mamlakatning demografik rivojlanish davri davomida mehnatga layoqatli yoshdagi aholining ulushi o‘ta salmoqli bo‘lgan davr bilan belgilanadi. Bu aholining demografik tarkibining yosharishi va mehnatga layoqatli yoshdagi kishilar hissasi o‘zining eng yuqori nuqtasiga yetishi bilan sodir bo‘ladi. Odatda, demografik imkoniyatlar darchasi mamlakatlarga bog‘liq holda, 30-40 yil davom etadi. Tug‘ilish darajasi va yosh tarkibi o‘rtasidagi mexanik aloqa tufayli ushbu davrning davomiyligi va vaqti tug‘ilishning pasayish ko‘rsatkichlari bilan chambarchas bog‘langan: tug‘ilish pasayganda, aholida yoshlarning ulushi (15 yoshgacha) asta-sekin kamayishi bilan dastavval yosh piramidasi torayib boradi va bog‘liqlik koeffitsiyenti qisqaradi. Binobarin, huddi zamonaviy Yevropada kuzatilayotganidek tug‘ilishning kam bo‘lishi bir necha o‘n yillardan keyin aholi qarishiga, ammo keksa yoshdagilar ulushi o‘sishi yana qaramlik darajasi ortishiga olib keladi. Aniq texnik chegaralar farqlanishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik departamenti bu davrni, 15 yoshgacha bo‘lgan bolalar va yoshlarning hissasi 30 foizdan pastga tushadigan, 65 yosh va undan katta yoshdagi kishilar ulushi esa hamon 15 foizdan kam, shuningdek, mehnatga layoqatli yoshdagi (15-64 yoshdagi yosh guruhlari) aholi ulushi esa 55 foizdan kam bo‘lmagan davr, deb belgilab qo‘ydi. Shunday qilib, mehnatga layoqatli yoshdagilar aholining eng katta qismini tashkil qiladi, qaramlik (tobe’lik) koeffitsiyenti maksimum 0,82 ni tashkil etadi. Demografik imkoniyat darchasiga kirgan jamiyatlarda qaramlik koeffitsiyenti (birovning qaramog‘ida bo‘lganlarning mehnatga layoqatli yoshdagi aholiga nisbati) quyi darajada bo‘lib, o‘z navbatida, qulay qaramlik koeffitsiyenti ko‘rinishidagi yuqoriiqtisodiy o‘sish uchun demografik salohiyat, qoida tariqasida, inson kapitaliga investitsiyalar va jamg‘armalarni rag‘batlantiradi. Ammo bu faqat salohiyatli ustunlik bo‘lib qolmoqda, chunki, iqtisodiy faollikning darajasi past yoki ishsizlik darajasi yuqoriligi imkoniyat uchun qulay bo‘lgan yosh tarkibining ta’sirini cheklashi mumkin.

Демографическое окно возможностей (англ. Demographic window of opportunity) -определяется как тот период времени в демографической эволюции страны, когда доля населения трудоспособного возраста особенно заметна. Это происходит, когда демографическая                   структура  населения становится   моложе,    а          доля    людей трудоспособного возраста достигает своего пика. Как правило, демографическое окно возможностей длится 30–40 лет в зависимости от страны. Из-за механической связи между уровнями      рождаемости      и      возрастными структурами время и продолжительность этого периода тесно связаны с показателями снижения рождаемости: когда рождаемость падает,    возрастная       пирамида       сначала сжимается с постепенно меньшими долями молодого      населения      (до      15      лет)   и коэффициент зависимости уменьшается. Однако через несколько десятилетий низкая рождаемость приводит к тому, что население стареет, а растущая доля пожилых людей     снова        увеличивает   уровень зависимости,          как      это              наблюдается          в современной Европе. Точные           технические           границы определения могут отличаться. Департамент ООН по народонаселению определил это как период, когда доля детей и молодежи в возрасте до 15 лет падает ниже 30 процентов, а доля людей в возрасте 65 лет и старше все еще ниже 15 процентов, а также доля населения         трудоспособного            возраста (возрастной      группы      15-64      лет)      будет составлять не менее 55 процентов. Таким образом, население трудоспособного возраста будет преобладающей частью населения, а коэффициент зависимости будет составлять максимум 0,82. Общества,         которые        вошли        в демографическое     окно,      имеют меньший коэффициент      зависимости      (отношение иждивенцев к населению трудоспособного возраста) и, следовательно, демографический потенциал для высокого экономического роста в виде благоприятных коэффициентов зависимости, которые,         как      правило, стимулирует сбережения и инвестиции в человеческий капитал. Но это остается лишь потенциальным преимуществом, поскольку низкий уровень экономической активности или высокий уровень безработицы могут ограничить      влияние          благоприятных возрастных       структур.